TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen dili we edebiýat

Atalar sözi: Tikensiz gül bolmaz, zähersiz bal

Dr. Berdi Saryyew
Türkmen Atalar Söziniň 3-nji Sapagy Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz! Atalar sözi sapagymyza dowam edýäris. Atalar sözine...

2-nj’ Nusga: “köni yol”

Dr. Berdi Saryyew
  Ikinji mysal (KB №36) : Köni yol / Doğru yol / Göni ýol.          (Köni yolka kirmek / Doğru yola girmek / Göni ýola...

Göwünöwreniş – Türkmeniň Gadymy Tälimi

Dr. Berdi Saryyew
“Şuny bäş barmagyňyz ýaly ýadyňyzda saklaň! Asla unutmaň! Aňrujy, başaryp bilseňiz, bu şerti-de gümürtik etmän, anyk we açyk aýdaýyn, başarsaňyz özüňize gowy bolar. GÖWÜN bilen...

Nano∞Sem∞Antika: Söz Manylarynyň Tikeleri

Dr. Berdi Saryyew
Eýsem “tike” näme? Bu soraga sözlüklerimiz şeýle jogap berýär: “Tike, bir zadyň kiçijik, ownujak bölegi. Öten ýyl şu gaýadan bir ýükli düýämiz uçup, her tikesi...

Nanomorfologiýa: “Aýaz” Sözüniň içinden çykanlar

Dr. Berdi Saryyew
AÝAZ sözündäki 16 matrýoşka AÝAZ sözündäki 16 düwünçek AÝAZ sözüniň içgoşlary   Bu täzeçillik dil birliginiň içinden söz çykarmaklyga synanyşykdyr. Sözüň içinden söz çykarmak netijesinde...

Dildäki Matrýoşkalar: Sözüň Içinden Çykanlar

Dr. Berdi Saryyew
Bu bölümdäki “matrýoşka”, “düwünçek” “içgoş” diýen sözleri söz bilen baglanyşykly ilkinji gezek ýörite ulandyk. Adalgalaryň dil birligi bolan söz bilen baglanyşykly ulanylmagy ýöne ýerden däldir....

Bogunlaryň Nanofonologik Molekulalary

Dr. Berdi Saryyew
Rus dilinde  “15 + 1 = ма-” nusganyň iki gezek gaýtalanmagy bilen emele gelýän dört harply iki bogunly, iki bogny-da açyk bolan söz (ма-ма) türkmen...

Nusgalar: Nanolingwistika

Dr. Berdi Saryyew
Birinji nusga: “1 + 2 = ab”. Türkmen dilinde bu görnüşde bogun galyby ýokdur. Ýöne başga dilden alynma söz bu nusga gabat gelýär. Suw diýen...

Bogunlaryň nanofonologik molekulasy

Dr. Berdi Saryyew
Türkmen elipbiýinde orun alan otuz sany tagmajyklar esasynda bu diliň ýazuwyny doly görnüşde beýan etmekligiň mümkindigini öň hem belläp geçipdik. Nanofonologik molekula azyndan birmeňzeş bolmaýan...

Aýakgap Satyjysy (tymsal)

Aýakgap öndürip, ýerleýän bir kärhana, iki sany işgärini bazar ýagdaýlaryny ymykly öwrenmek üçin Afrika döwletleriniň birine ýollamakçy bolýar. Ilkinji giden işgär goýberilen döwletiniň ykdysady ösüşini,...