TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Aýakgap Satyjysy (tymsal)

Aýakgap öndürip, ýerleýän bir kärhana, iki sany işgärini bazar ýagdaýlaryny ymykly öwrenmek üçin Afrika döwletleriniň birine ýollamakçy bolýar.

Ilkinji giden işgär goýberilen döwletiniň ykdysady ösüşini, ilatynyň hal-ýagdaýyny, bazar-önümçilik gatnaşyklary bilen ýakyndan gyzyklanyp görýär. Giden-gören zatlary we alyp baran işiniň netijeleri barada özüni ugradan ýolbaşçysyna gelip şeýle hasabat berýär: “Afrikada biziň iş alyp barmagymyz üçin hiç hili şert we mümkünçilikler ýok, sebäbi ol ýerde ýaşaýan adamlaryň aglaba bölegi aýakgap geýmän aýakýalaňaç gezmäge endik edipdirler.” diýýär.

Ýene-de şol döwlete iş saparyna goýberilen ikinji işgär-de bazary aýlanýar, halkyň ýaşaýşy bilen içgin tanyşýar. Yzyna dolanyp gelen bu işgär hem ýolbaşçysyna geçiren barlagynyň netijeleri barada şeýle hasabat bilen çykyş edýär: “Afrikada biziň iş alyp barmagymyz üçin şeýle bir gowy hem-de amatly pursatlar bar. Sebäbi ol ýerde ýaşaýan adamlaryň köp bölegi aýakgap geýenoklar.”

 Biziň durmuşa bolan dünýägaraýşymyz özümize uly täsirini ýetirýär. Hemişe her bir işiň gowy tarapyndan seretmek üstünlige hem bagta alyp barýandyr!

 Ýedibaý BAÝRAMDURDYÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Bilim – röwşen geljegimiziň gözbaşy

Täsin geografiýaly toprak

Üstünligi ýola goýmak derejesi

Teswirle