TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýedibaý BAÝRAMDURDYÝEW

Göz-penjire, ýürek-aýna

Täze nikalaşan maşgala täze öýüne göçüp geldiler. Irden ertirlik edinýärdiler, goňşysy ýuwulan eşiklerini serýärdi. Gelin ýoldaşyna: “Eşiklerini gowy ýuwmandyr, gowy tämizleýiji serişdesini ulanmaýarmyka” –diýdi. Ýoldaşy...

Durmuşda tutanýerli we batyrgaý çemeleşiň!

Ata Watan Eserleri
Professor eli gutuly synpa girdi. Gutyjygyň içindäki syçanjygy gören talyplaryň bilesigelijilikleri artdy. Professor gutyjygyň agzyny berk ýapdy. Howa gelmez derejede mäkämledi. Synpdakylara: “Bu gutujyk iki...

Aýakgap Satyjysy (tymsal)

Aýakgap öndürip, ýerleýän bir kärhana, iki sany işgärini bazar ýagdaýlaryny ymykly öwrenmek üçin Afrika döwletleriniň birine ýollamakçy bolýar. Ilkinji giden işgär goýberilen döwletiniň ykdysady ösüşini,...