TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iň gowy goşgular

Magtymguly barada täze kitap çap edildi

Türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň ýygyndysy çap edildi. Bu eser Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän bilim geňeşi tarapyndan taýýarlandy. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygy...

Türkiye’de Yeni Kitap : Mahtumkulu Divanı’ndan Seçmeler

Baş Redaktor
Türkmen Milli şairi Mahtumkuli Firakiden seçmeler yayınlandı. Bu eser, Mahtumkulu Firaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde Mayıs 2013’te,...

Beýik Akyldaryň Sapaklary

Hojagylyç Nazarow
Meniň türkmen,dünýä, Gündogar edebiýaty bilen degdim-gaçdym tanyşlygym bar. Edebiýatyň ady belli läheňleriniň eserlerini okanyňda täze älemiň, täze durmuşyň, täze gözelligiň üstünden düşen ýaly gözýetimiň, dünýägaraýşyň...

Magtymguly : Adamzat, Aglaşmak bardyr we Ahyrzaman geler

Dr. Berdi Saryyew
“Magtymguly, Sözüm Gysga, Şerhı Köp” atly makalamyza dowam edýäris. A4 ADAMZAT Goşgy 5 bent, 20 setirden ybaratdyr. Baş temasy şygryň adyndan hem belli bolşy ýaly, adamzatdyr....

Dr.Emrah Ýylmaz :Türkmen Halkynyň Beýik Ýüpek Ýoluna Goşandy

Baş Redaktor
Biz Size Türkiýeli akademik Dr.Emrah Ýylmazyň “Türkmen Halkynyň Beýik Ýüpek Ýoluna Goşandy we “Türkmenistan Beýik Ýüpek Ýolunyň Yüregi” atly Eseriň Söz Baýlygy” ady bilen Türkmen...

Adam Ata bilen duşdy

Dr. Berdi Saryyew
“Magtymguly, Sözüm Gysga, Şerhı Köp” atly makalamyza dowam edýäris. Aýdyşyk häsiýetli şygyr 10 bent, 40 setirden ybaratdyr. Aslynda goşgy ataly (Azady) ogul (Magtymguly) arasyndaky özara...

“Magtymguly, Sözüm Gysga, Şerhı Köp”

Dr. Berdi Saryyew
Mowzuklaryň Düşünje Düwünçegı-1 Türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymgulynyň şygyrlaryny içgin öwrenmek hem-de onuň bize galdyran milli mirasyny doly hasaba almak maksady bilen 2014-nji ýylda Türkiýedäki...

Eje

Tümligi nurlaýan şamçyrag ýaly, Ýollaryma ýagty saçýarsyň eje. Käteler umydym söndürse durmuş, Mähirli ýylgyryp guçýarsyň eje.   Aýdan hüwdileriň düşýär ýadyma, ,,Jan” sözün goşýarsyň goýan...