TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Balkan welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň dolandyryş-çäk birliklerine gaýtadan seretmek meselelerine bagyşlanan mejlisde  Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek boýunça...

Magtymguly barada täze kitap çap edildi

Türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň ýygyndysy çap edildi. Bu eser Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän bilim geňeşi tarapyndan taýýarlandy. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygy...

Türkiye’de Yeni Kitap : Mahtumkulu Divanı’ndan Seçmeler

Baş Redaktor
Türkmen Milli şairi Mahtumkuli Firakiden seçmeler yayınlandı. Bu eser, Mahtumkulu Firaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde Mayıs 2013’te,...

Magtymguly, sözüm bilene sözdür

Şygryýet äleminiň ummany beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň ölmez-ýitmez goşgularyndaky öňdengörüji pelsepewi pikirler diňe bir döwre, bir halka degişli bolman, eýsem, ähli halka, ähli döwre degişlidir....

Beýik Akyldaryň Sapaklary

Hojagylyç Nazarow
Meniň türkmen,dünýä, Gündogar edebiýaty bilen degdim-gaçdym tanyşlygym bar. Edebiýatyň ady belli läheňleriniň eserlerini okanyňda täze älemiň, täze durmuşyň, täze gözelligiň üstünden düşen ýaly gözýetimiň, dünýägaraýşyň...

Magtymguly : Adamzat, Aglaşmak bardyr we Ahyrzaman geler

Dr. Berdi Saryyew
“Magtymguly, Sözüm Gysga, Şerhı Köp” atly makalamyza dowam edýäris. A4 ADAMZAT Goşgy 5 bent, 20 setirden ybaratdyr. Baş temasy şygryň adyndan hem belli bolşy ýaly, adamzatdyr....

Dr.Emrah Ýylmaz :Türkmen Halkynyň Beýik Ýüpek Ýoluna Goşandy

Baş Redaktor
Biz Size Türkiýeli akademik Dr.Emrah Ýylmazyň “Türkmen Halkynyň Beýik Ýüpek Ýoluna Goşandy we “Türkmenistan Beýik Ýüpek Ýolunyň Yüregi” atly Eseriň Söz Baýlygy” ady bilen Türkmen...

Adam Ata bilen duşdy

Dr. Berdi Saryyew
“Magtymguly, Sözüm Gysga, Şerhı Köp” atly makalamyza dowam edýäris. Aýdyşyk häsiýetli şygyr 10 bent, 40 setirden ybaratdyr. Aslynda goşgy ataly (Azady) ogul (Magtymguly) arasyndaky özara...