TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Bahar MÄMMEDOWA

  Beýik Seljuk Türkmen imperiýasynda beýleki dinler

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda”  atly kitabynda: «Biziň şöhratly pederlerimiz milli aňyýete mahsus bolan mertebeliligi barha beýgeldipdirler. Türkmen şäherlerinde mydama dürli etnik...

Ajaýyp Aşgabadyñ buýsançly we beýik ykbaly

vepa
Türkmenistanyñ milli medeniýet ,,Miras“ merkezi tarapyndan neşir edilen belli alym, halypamyz  Öwez Gündogdyýewiñ „Aşgabat- keramatly Ärsagyñ şäheri“ atly tutumly işi-de ýagşy zatlaryñ, ajaýyp gymmatlyklaryñ biri...

Türkmenleriň el hünärleriniň döremegi we olaryň aýratynlygy

Agajy işläp bejermek sungaty. Senetçiligiň asyrlar içre arzylanyp gelnen kämil görnüşleriniň biri neçjarçylykdyr. Türkme halkynyň agaçdan ýasalýan owadan önümleri hem milli sungatymyzyň gadymdan gelýän bir...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär. Bu...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Magtymgulynyň döredijiliginde zenanlaryň keşbi

              Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow: ─ Magtymguly türkmen halkynyň taryhynyň iň çylşyrymly döwründe ýaşap agzybirlik, garaşsyzlyk, özbaşdak döwletgurmak ýaly beýik maksatlara öz döredijiligi  bilen gulluk...

Türkmen keşdeçiligi bilen baglanyşykly dessurlar

Türkmen halky her bir işiň başyny başlanda birnäçe yrym-ynançlary, däp-dessurlary ýerine ýetirýärler. Hojalygyň ähli ugurlary boýunça haýsy işiň başy başlansa ýagny, maldarlar mal bakanda, binagärler...

Deriden taýýarlanýan hojalyk önümleri

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe esasy meseleleriň biri hem türkmen halkynyň  taryhyny, milli mirasymyzy has içgin öwrenmek meselesidir. Türkmen halkynyň milli taryhyny içgin öwrenip, dogryçyl ýazmak...

Milli mirasymyzy öwrenmek ― Zenanlaryň üns merkezinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: ― Gender deňligi — demokratiýanyň binýatlaýyn esaslarynyň biri. Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň ýokarlanmagyna amatly şertleri döredýär. Onuň iş...