TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

fizika

Ylym –  ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp                                     babatda milli ylmymyzyň ösüş derejesine baglydyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  Alym Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ylym-bilim...

Nobel hepdeligi: parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri
Dünýänyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri yzygiderli yglan edilýär. Lukmançylyk, fizika, himiýa we edebiýat baýragynyň ýeňijilerinden soňra parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri...

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Lukmançylyk, fizika, we himiýa ugrundan soňra edebiýat ugry boýunça hem Nobel baýragynyň ýeňijisi belli boldy. 2021-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna asly afrikaly iňlis ýazyjysy...

Nobel baýragy barada gyzykly maglumatlar

Stokgolmda we Osloda 4-nji oktýabrdan 11-nji oktýabr aralygynda fiziologiýa we lukmançylyk, fizika, himiýa, edebiýat, şeýle hem Şwesiýanyň Döwlet bankynyň ykdysadyýet baýragy boýunça Nobel baýragynyň eýeleri...

Harby-deňiz instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren raýatlarymyzy okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildiriş şu tertipde çap edilidir....

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi…

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi Şwesiýada geçirilen dabarada yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde işleýän Bütindünýä Azyk Maksatnamasy bu baýraga mynasyp boldy. 2020-nji ýylda Nobel...

Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

Nobel baýragy boýunça komitet 2020-nji ýyl himiýa babatda Nobel baýragynyň ýeňijilerini mälim etdi. Bu baýraga Fransiýadan Emmanuel Şarpantýe hem-de ABŞ-dan Jennifer Daudne eýe boldy. Nobel...

Nobel hepdeligi: fizika ugry boýunça ýeňijiler

Ylym-bilim ulgamynyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri mälim edilip başlandy. Güýz paslynyň ikinji aýy Nobel hepdeligi ady bilen hem bellidir. 5-nji oktýabrda...

Tagtabazar etrabynda täze mekdep guruldy

Tagtabazar etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginiň Oktýabr obasynda täze döwrebap orta mekdep bina edildi. Häzirki wagtda onuň daş-töweregini abadanlaşdyrmak işleri alnyp barylýar. Obanyň bagtyýar nesilleri 2020 — 2021-nji...

Harby-deňiz institutyna okuwa girmäge isleg bildirýänleriň dykgatyna

Ata Watan Eserleri
2020 — 2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň...