TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nusaý

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

Baş Redaktor
Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda...

“Jeýtun” we “Mäne” dokma brendleri dörediler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary yzygiderli işe girizilýär. Şeýle hem dokma harytlarynyň brendlerini döretmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly...

Jelaleddin Türkmen : Jelaleddin Meňburny barada makalalar

Baş Redaktor
Soňky 815 ýyl bäri türkmen halkynyň taryhynda Jelaleddin Meňburnynyň şahsyýeti diňe ony döreden halky-türkmenleri däl-de, eýsem, musulman gündogarynyň taryhy bilen iş salyşýanlaryň hemmesini, şol sanda...

  Beýik Seljuk Türkmen imperiýasynda beýleki dinler

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda”  atly kitabynda: «Biziň şöhratly pederlerimiz milli aňyýete mahsus bolan mertebeliligi barha beýgeldipdirler. Türkmen şäherlerinde mydama dürli etnik...

 Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri

Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri gadymy taryhyň jümmüşinden öz başlangyjyny alýar. Taryh ylmynyň “paleolit” diýip atlandyrýan döwründe eýýäm şekillendiriş sungatynyň bir ugry bolan heýkeltaraşlyk daş serişdesini...

Dr. Tugba Ýylmaz :Beýik Ýüpek Ýolunyň Çatrygyndaky Medeniýet Merkezleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyñ belent mertebeli Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow neşiriň girişinde şeýle diýýär: «Her bir şahasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna gosulmaga mynasyp hasaplanylýan Beýik Ýüpek ýolunyň döremeginde hem-de...

Paýtagtymyzda täze dokma dükanlary açyldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabatda Oguz han köçesiniň ugrunda «Nusaý», «Gala», «Altyn asyr çagalar dünýäsi», «TG aýakgaplar», «Bürgüt» atly täze dökman...

Dokma önümleriniň täze dükany

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň biri...

Metal senedinde maldarçylygyň bezeg görnüşinde şöhlelendirlişi

Türkmen halkynyň metaldan ýasalan  zatlary çeper bezemek arkaly,  gözelligi beýan etmeklik däbi amaly- haşam sungatynda has gadymy döwürlerde ýüze çykypdyr. Adamlar ilki-ilkiler metaldan gündelik durmuşda...