TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukmançylyk

10-njy dekabr – Nobel güni  we Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Şwesiýanyň we Norwegiýanyň jemgyýetçilik we intellektual durmuşynda möhüm wakalaryň biri-de Nobel baýragydyr. Bu ajaýyp baýrak ylmy gözleglere, oýlap tapyşlara we medeniýete, jemgyýete goşant goşan adamlar...

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Lukmançylyk, fizika, we himiýa ugrundan soňra edebiýat ugry boýunça hem Nobel baýragynyň ýeňijisi belli boldy. 2021-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna asly afrikaly iňlis ýazyjysy...

Fulbraýt talyplar maksatnamasy üçin anketa kabul edilýär

Ata Watan Eserleri
Fulbraýt adyndaky daşary ýurt talyplar maksatnamasy (magistr derejesi) boýunça anketalaryň kabul edilýändigi habar berilýär. Bu barada ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy berýär. Fulbraýt adyndaky maksatnamasy Türkmenistanyň meşhur...

2021-nji ýyly näçe adam garşylar?

Germaniýanyň Bütindünýä Ilat Gaznasynyň (DSW) hasabatyna görä, 2020-nji ýylda 82,3 million artan dünýä ilaty, 2021-nji ýyla 7,837 milliard ilaty bilen girer. Statistika guramasy bolsa dünýäde...

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Ata Watan Eserleri
Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million dozasyy...

Lukmançylyk ulgamynda türkmen-german hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferi kabul etdi. Professor duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hem-de lukmançylygyň dürli pudaklarynda bilelikde...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne göze...

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi…

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi Şwesiýada geçirilen dabarada yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde işleýän Bütindünýä Azyk Maksatnamasy bu baýraga mynasyp boldy. 2020-nji ýylda Nobel...

Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

Nobel baýragy boýunça komitet 2020-nji ýyl himiýa babatda Nobel baýragynyň ýeňijilerini mälim etdi. Bu baýraga Fransiýadan Emmanuel Şarpantýe hem-de ABŞ-dan Jennifer Daudne eýe boldy. Nobel...

Nobel hepdeligi: fizika ugry boýunça ýeňijiler

Ylym-bilim ulgamynyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri mälim edilip başlandy. Güýz paslynyň ikinji aýy Nobel hepdeligi ady bilen hem bellidir. 5-nji oktýabrda...