TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hekaýalar

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

Baş Redaktor
Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda...

Jelaleddin Türkmen : Jelaleddin Meňburny barada makalalar

Baş Redaktor
Soňky 815 ýyl bäri türkmen halkynyň taryhynda Jelaleddin Meňburnynyň şahsyýeti diňe ony döreden halky-türkmenleri däl-de, eýsem, musulman gündogarynyň taryhy bilen iş salyşýanlaryň hemmesini, şol sanda...

  Beýik Seljuk Türkmen imperiýasynda beýleki dinler

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda”  atly kitabynda: «Biziň şöhratly pederlerimiz milli aňyýete mahsus bolan mertebeliligi barha beýgeldipdirler. Türkmen şäherlerinde mydama dürli etnik...

 Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri

Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri gadymy taryhyň jümmüşinden öz başlangyjyny alýar. Taryh ylmynyň “paleolit” diýip atlandyrýan döwründe eýýäm şekillendiriş sungatynyň bir ugry bolan heýkeltaraşlyk daş serişdesini...

Dr. Tugba Ýylmaz :Beýik Ýüpek Ýolunyň Çatrygyndaky Medeniýet Merkezleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyñ belent mertebeli Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow neşiriň girişinde şeýle diýýär: «Her bir şahasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna gosulmaga mynasyp hasaplanylýan Beýik Ýüpek ýolunyň döremeginde hem-de...

Ynsan jigeriniň gül-gunçasy

Hojagylyç Nazarow
Arada guşlyk mahaly köçeden geçip barýarkam, şatlykly dabara gabat geldim. Aýal-erkek, oglan-uşak barçasynyň gülküleri dumly-duşa ýaň berýärdi. Aýdym-saz ýaňlanýardy, küşt depilýärdi, surata düşülýärdi. Mähelläniň üýşen...

Datly Alma (tymsal)

Mugallym okuwyny gutarjak okuwçylaryndan iki sanysynyň ellerine sebet berip bagdan iň datly almalardan ýygmagy başaranyň uçurym boljakdygyny aýdýar. Ep-esli wagt geçenden soňra okuwçylar alma doly...