TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mugallymlar gazeti

Gazet-žurnallar barada möhüm kararlar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän özgertmeleriň many-mazmunyny wagyz etmek, Garaşsyz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri dünýä ýaýmak, şeýle hem gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady...

8 – 9-njy synplary üçin proýektirlemegiň esaslary dersi giriziler

Baş Redaktor
Täze  okuw ýylyndan başlap, umumybilim berýän orta mekdepleriň 8 — 9-njy synplary üçin proýektirlemegiň esaslary dersi giriziler. Integrirlenen häsiýetli bu dersiň okuwçylaryň kompýuter taslamalaryny işläp...

Mugalymlaryň awgust maslahaty 17-nji awgustda başlar

Ýaş nesli döwrebap terbiýelemek we olara ýokary hilli bilim bermek, döredijilik ukyplaryny ösdürmek, hünär öwretmek babatda durmuşa geçirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak, 2019 — 2020-nji...

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine nähili täze hünärler girizildi? Tanyş boluň!

Tä­ze okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ka­bul edil­jek­le­riň sa­ny ge­çen ýyl­daka ga­ra­nyň­da iki müň adam­dan hem köp­dür ― diýip, «Mugallymlar gazeti» gazeti ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine...

Fizika Dersinden Geçiriljek Synagyň Soragnamalary

2019 — 2020-nji okuw ýylynyň gutardyş synaglaryna taýýarlyk Türkmenistanyň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň takyk bilimler ugurly gutardyş synplarynda fizika dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary  2020-nji...

Türkmen metbugatynda- 08.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany. Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyny dakmak hakynda»,Türkmenistanyň...

Türkmen metbugatynda-04.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH). 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti...

Türkmen metbugatynda-20.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH). «Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler»,...

Türkmen metbugatynda-16.02.2019

vepa
«Adalat» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Kämilleşdirilýän kanunçylyk – rowaçlygyň möhüm şerti», «Adalat». 2. Ykdysady habarlar: «Täze internet saýty açyldy», Sähra Jumaýewa. 3. Medeni habarlar: «Berekediň...

Türkmen metbugatynda-13.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH)....