TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Telekommunikasiýalar we Informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Telekommunikasiýalar we Informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty          2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta  mekdepleriň gutardyş synp okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 19-njy aprelinde we 12-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

 Şol günlerde ýaşlar institutda alnyp barylýan okuw-usuly, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, sport bilen meşgullanmak, dynç almak üçin döredilen şertler, şeýle hem institutda taýýarlanýan hünärler we taýýarlyk ugurlary, okamak isleýän ýaşlara bildirilýän talaplar bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň salgysy:

Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy,

habarlaşmak üçin telefon belgisi: 94-03-38.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi : “Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

Teswirle