TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy...

Hukukçy talyplaryň arasynda geçirilen “Mysaly kazyýet” bäsleşigi

2021-nji ýylyň  25-nji dekabrynda “Hukukçy”  hojalyk jemgyýetiniň  yglan eden “Mysaly kazyýet” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry we ýaryşyň jemi paýtagtymyzyň “Grand” otelinde jemlendi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň Daşary...

 Taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ykdysadyýetde, medeniýetde, içeri we daşary syýasatda uly özgertmele durmuşa geçirilýär. Şolar bilen...

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris.    Uniwersitetler ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersiteti Aşgabat ş.Türkmenbaşy...

Açyk gapylar: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 15-nji...

Seni ilkinji söýen adam kim?

Ata Watan Eserleri
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar....

Balkan welaýatynda giriş synaglary möwsümi

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde hem ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri...

Türkmenistanly talyp gyz erik ýapragyndan antibakterial serişde aldy

Öňümizdäki sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetinde talyplygynyň dördünji ýylyna girişjek Bägül Sylabowa erik ýapragynyň düzümindäki bakterialara garşy göreşiji ingrediýenti almagy başaryp, ony...

Ahal welaýatynda giriş synaglar

Şu günler ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary Ahal welaýatynda guramaçylykly dowam edýändigi «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär. Bu...

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň «Bilimi dolandyrmak» ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär. Magistraturada okuwyň möhleti 2 ýyl. Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura...