Tag : Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

BILIM

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi ( bakalawr we magistr) maksatnamasy

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär: Rumyniýanyň ýokary...
BILIM

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­gerle­ri, önüm­çi­lik­de...
BILIM

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 10.01.02 — Türkmen edebiýaty − — 2 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy...
SIZDEN GELENLER

Hukukçy talyplaryň arasynda geçirilen “Mysaly kazyýet” bäsleşigi

2021-nji ýylyň  25-nji dekabrynda “Hukukçy”  hojalyk jemgyýetiniň  yglan eden “Mysaly kazyýet” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry we ýaryşyň jemi paýtagtymyzyň “Grand” otelinde jemlendi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň Daşary...
BILIM

 Taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ykdysadyýetde, medeniýetde, içeri we daşary syýasatda uly özgertmele durmuşa geçirilýär. Şolar bilen...
BILIM

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris.    Uniwersitetler ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersiteti Aşgabat ş.Türkmenbaşy...
BILIM

Açyk gapylar: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 15-nji...
ATAWATAN ESERLERİ

Seni ilkinji söýen adam kim?

Ata Watan Eserleri
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar....
BILIM

Balkan welaýatynda giriş synaglary möwsümi

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde hem ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri...
BILIM

Türkmenistanly talyp gyz erik ýapragyndan antibakterial serişde aldy

Öňümizdäki sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetinde talyplygynyň dördünji ýylyna girişjek Bägül Sylabowa erik ýapragynyň düzümindäki bakterialara garşy göreşiji ingrediýenti almagy başaryp, ony...
BILIM

Ahal welaýatynda giriş synaglar

Şu günler ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary Ahal welaýatynda guramaçylykly dowam edýändigi «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär. Bu...
BILIM

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň «Bilimi dolandyrmak» ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär. Magistraturada okuwyň möhleti 2 ýyl. Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura...
BILIM

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hü­när­ler:...
JEMGYÝET

Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti: «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­la­ry we ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän­le­ri 2020-nji ýy­lyň 7-nji we...
ATAWATAN ESERLERİ

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary we...
JEMGYÝET

Wengriýada bilim almak isleýänleriň dykgatyna!

vepa
Wengriýada ýokary bilim almak isleýän diýýärsiňmi?! onda dogry habar çeşmesine ýüz tutdyň! Wengriýanyň  ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr we magistratura derejelerinde okamaga mümkinçilikler bilen sizi tanyşdyrýarys....
JEMGYÝET

Gyşyň güni kyrk tüýsli

vepa
Türkmenistanda gyş esasan, üç hilidir. Bir gyş bardyr, ol wagtynda girer, wagtynda çykar. Oňa takyk gyş diýilýändir. Onuň möhleti 90 gündir. Başga bir gyş bolsa...
DÜNÝÄ

Rumyniýanyň ýokary okuw mekteplerine seçip alyş

vepa
TÜRKMENISTANYÑ BILIM MINISTRLIGI 2019/2020-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirýär Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta ýa-da orta hünär bilimli,...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 26.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH). Bilim ulgamyndaky habarlar: «Buharest uniwersitetiniň wekiliýetiniň...