JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-08.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden çykyşy», (TDH).
 2. Ykdysady habarlar: «Prezident maksatnamasy: Sanly tehnologiýalara daýanyp, täze menzillere…», Maýagözel Babaýewa, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň baş hünärmeni, ykdysady ylymlaryň kandidaty.
 3. Türkmenistan Demirgazyk Afrika ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär», (TDH).
 4. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Ökdeler öňe saýlandy», Şamyrat Muhammetgurbanow.

 

«Edebiýat we sungat» gazeti

 1. Medeni habarlar: « “Ýusup – Züleýha” teatr sahnasynda», «Edebiýat we sungat» gazetiniň ýörite habarçysy.

«Badalga sahnasy, Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň işi barada söhbet», söhbetdeş bolan Myrat Hudaýgulyýew.

«Kalby mukamly sazanda», Meretgylyç Ýagmyrow.

«Görenlerim, görenlerden eşidenlerim», Nowruz Gurbanmyradow.

 1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Gar ýagdy; Men güýzden gidip bilemok; Diýme maňa; Geçdim, heý!; Dost tutunmak», Hojaberdi Baýramow.

«Bitarap Türkmenistanym; Ýürekden söýýän; Erkin gezdiň, gyr atym!; Gyjak», Jumadurdy Seýitmyradow.

«Dogduk mekanym; Daglar», Amansähet Annasähedow.

«Arkadag, Watan; Dostlaryň bolsa; Watanym bardyr», Nurýagdy Seýitliýew.

Hekaýa: «Söýgi kyssasy», Öwezmyrat Ýerbendi.

«Köňli kökeren keteni», Penji Rejepow.

«Uzak garaşdyran jogap», Merdan Sähedow.

 

«Mugallymlar» gazeti

 1. Syýasy habarlar:  «Halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry», Güljemal Gurbanowa, «Rysgal» gazetiniň baş redaktory.
 2. Çeper döredijilik: «Baýguş we garga, ýapon ertekisi», rus dilinden terjime eden Aýna Jepbarowa, TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni.  «Esengulynyň ýeňşine ýanama», Gurbanmämmet Söýünjow, Esenguly etrabyndaky 10-njy orta mekdebiň mugallymy.
 3. Jemgyýetçilik habarlar: «Sagry ädik», Şöhrat Abdyýew.

«Bilim hakyndaky dürdäneler», toplan Gutlymurat Kadyrow, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Pedagogik medeniýetiň nusgasy», Gülbahar Atadurdyýewa, Türkmenistanyň Serhet institutynyň uly mugallymy.
 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Bilegi güýçli pälwanlar», «Mugallymlar» gazetiniň ýörite habarçysy.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri