TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 04.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Şahsy görelde – maksada okgunly nesli kemala getirmegiň esasy». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan.

Galyberse-de, baş sahypada hormatly Prezidentimiziň adyna Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkorn hem-de şa maşgalasynyň agzalaryndan, Çernogoriýanyň Prezidenti Mila Jukanowiçden gelen täze 2019-njy ýyl mynasybetli gutlag hatlary ýerleşdirilen.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty, tebigatşynas.
  2. Ykdysady habarlar: «BirŽa täzelikleri», (TDH).
  3. Medeni habarlar: «Saz eserleri hem halk aýdymlary ýaňlandy», Gurban Babagulyýew.
  4. Sport we syýahatçylyk habarlary: «IWF-iň neşiriniň täze sany “Aşgabat – 2018-e” bagyşlandy».

 

«Biznes reklama» gazeti

  1. Ykdysady habarlar: «Goýum kartlary – milli bank ulgamynyň ösüşiniň täze tapgyry», Gözel Babaýewa, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň talyby.

«Ykdysadyýetde mahabat bazarynyň orny», Sähra Mollaýewa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

«Plastmassa önümleriniň görnüşleri artdy; Öýlerimiziň bezegi boljak göwnejaý mebeller», Begenç Annaýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Sungat» studiýasynyň reŽissura hünäriniň talyby.

«Türkmeniň rysgaly – “Ak bulut”; “Şatumardan” zenanlara sowgat», Jahantäç Öwezowa, «Mawy yşyk» başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyby.

«Guşçulyk toplumyndaky döwrebap işler; “Misgär” saçaklary bezeýär», Şamyrat Muhammetgurbanow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

« “Ýagty ösüş” ýangyna garşy ösüşde; “PG”-de haryt nyşanly aş önümler», Enejan Dolaýewa, TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň esasy hünärmeni.

  1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Güýçlüleriň güýçsüz hepdesi», Taňryguly Şanazarow, TDBGI-niň talyby.

 « “Şir” kümüş medal gazandy», Mätgurban Mätgurbanow.

 

 

«Mugallymlar» gazeti

  1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Fizika sapagynda tejribeleriň ähmiýeti», Nargül Şyhyýewa, Magtymguly etrabyndaky 8-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Maglumatlara baý çeşme», Jeren Gotdaýewa, Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt diline ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiň taryh mugallymy.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýürek-damar kesellerinden goranalyň», Eneş Nurlyýewa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň ylmy işgäri.

«Gylyklar ganyňa ornaşar gider», Ogulbaýram Taganowa.

  1. Medeni habarlar: «Tahýam – baş täjim», Ogulbaýram Gylyçnyýazowa, Balkanabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Söz manysyn aňar bolsaň…»,  Gözel Atahanowa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle