TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-20.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH).
 2. Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler»,  (TDH).
 3. Jemgyýetçilik habarlary: «Tebigatda zyýat zat ýok», Öwezmyrat Geldibaýew.
 4. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Durnukly ösüş we sport», Gurban Babagulyýew.   
 5. Watandaşlarymyz daşary ýurtda», (TDH).
 6. Medeni habarlar:  «Toý nagmasy joşanda», Aýjemal Omarowa.
 7. Ykdysady habarlar: «Türkmenistan – Owganystan: dost-doganlygyň rowana ýoly», Ysmaýyl Tagan.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Jemgyýetçilik habarlar:  «Kömelekler dünýäsiniň täsinligi», Göwher Gylyçýazowa, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky InŽener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy.

«Türkmeniň ilki hezzeti», Täzegül Hümmetgulyýewa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

 1. Syýasy habarlar: «Dosta ýol uzaýar, dogana – gol», Tirkeş Mämmedow.
 2. Medeni habarlary: «Enäniň mähri – zor, terbiýesi – zer», Döwran Atdaýew.

«Aýdym-saza höwes döretmek», Ejegül Atabaýewa, Wekilbazar etrabyndaky 35-nji orta mekdebiň aýdym-saz mugallymy.

«Sowatly bolsaň, abraýyň artar», Jemal Halfina, Türkmenabat şäher Merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy.

                              «Türkmen dili» gazeti

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Ylmyň rowaçlygy – ýurduň rowaçlygy», Rahmanberdi Godarow, filologiýa ylymlarynyň kandidaty.

«Dil – ruhy hazyna», Kakamyrat Töräýew, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 66-njy orta mekdebiň mugallymy.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Goşma atlar», Gülşat Hudaýberdiýewa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.
 2. Çeper döredijilik: «Sowgat», Ak­ma­ral Weliýewa, “Türk­men di­li” ga­ze­ti­niň baş re­dak­to­ry­nyň orun­ba­sa­ry, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýa­nyn­da­ky Döw­let gul­lu­gy aka­de­mi­ýa­sy­nyň diň­leý­ji­.
 3. Medeni habarlar : «Ýagal ýüň», Şöhrat Abdyýew.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle