TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Watan» gazeti

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligine täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisinde Bekdurdy Amansaryýewi pensiýa gidýändigi üçin Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesinden boşatdy....

Gazet-žurnallara täze ýolbaşçylar bellendi

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň käbir gazet-žurnallaryna täze ýolbaşçylary bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi. Şoňa laýyklykda, Mer­dan Aman­ja­no­wiç Ga­zak­ba­ýe­wi «Watan» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. *** Söhbet...

Gazet-žurnallar barada möhüm kararlar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän özgertmeleriň many-mazmunyny wagyz etmek, Garaşsyz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri dünýä ýaýmak, şeýle hem gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady...

Türkmen metbugatynda-05.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH). «Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH). «Hazar deňzi: durnukly...

Türkmen metbugatynda-24.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi», (TDH). Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly...

Türkmen metbugatynda-22.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany: Serdar Sähetgulyýewiç Meredowy Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky...

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri...

Türkmen metbugatynda-15.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Täze önümleriň hyrydary ýetik». Hojaberdi Baýramow. Bu makalada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Batly gadam» hususy kärhanasynyň işleri...