Tag : S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 06.02.10 — Hususy zootehniýa, maldarçylyk önümlerini öndürmegiň tehnologiýasy − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler...
BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti: Talyp: 2021

vepa
Hormatly okyjylarymyz! Biz Size ilki bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti baradaky maglumaty ýetirýäris. Yzygiderli tertipde ähli okuw mekdepleri boýunça maglumatlary aýratynlykda Size ýetireris. Ähli...
JEMGYÝET

Awtorlarymyza minnetdarlyk: oba hojalyk ýokary okuw mekdeplerine

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň döredijilik topary ýurdumyzda bolup geçýän gündelik täzelikleri hem-de dünýäde dürli ugurlardaky – syýasatda, medeniýetde, sportda we beýleki ugurlardaky habardyr...
BILIM

Türkmenistanda giriş synaglary başlady

Türkmenabat şäheriniň bilim ojaklarynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary başlady. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Girizilen özgertmelere laýyklykda, şu ýyl...
BILIM

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine nähili täze hünärler girizildi? Tanyş boluň!

Tä­ze okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ka­bul edil­jek­le­riň sa­ny ge­çen ýyl­daka ga­ra­nyň­da iki müň adam­dan hem köp­dür ― diýip, «Mugallymlar gazeti» gazeti ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine...
BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Oba, to­kaý we ba­lyk...
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...
BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2020-2021-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 18-nji aprelinde, 16-njy maýynda we 6-njy iýunynda...
JEMGYÝET

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-16.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türk­me­nis­tanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi», (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryna gynanç bildirdi», (TDH). Türkmenis­tanyň Sena­gat­çylar we telekeçiler birleşmesiniň ag­zalaryna», Türkmenistanyň Prezidenti...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 12.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türk­me­nis­tanyň Pre­zi­den­ti sanly wideoaragatnaşyk ar­kaly iş maslaha­tyny ge­çir­di», (TDH). Türkmenis­tanyň kanuny. Rasionalizatorlçylyk işi hakynda», (TDH). Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH)....
JEMGYÝET

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

vepa
Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 23.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH).  Taryhda pursatlar galýar», Mukam Muhamow. Prezident maksatnamasy – rowaçlyklaryň mäkäm binýady», Orazmuhammet Aşyrow, Türkmenistanyň Maliýe we...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-20.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH). Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler»,  (TDH). Jemgyýetçilik habarlary: «Tebigatda...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 19.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). Milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen»,  (TDH). Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-13.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Mejlisi», (TDH). Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH). Sport we syýahatçylyk habarlary:  « «Aziýanyň çagalary –...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-24.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi», (TDH). Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly Prezidentimiziň...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-16.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: Gazetiň baş sahypasynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodondan, Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçden hormatly Prezidentimiziň adyna gelip gowuşan gutlag  sözleri ýerleşdirilen....