JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-04.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH).
 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşdy we atçylyk toplumyna bardy», (TDH).

«Türkmen awtosporty kämillik ýolunda», Gurban Babagulyýew.

 1. Medeni habarlar: «Ene hakda aýdym», Gülşat Rejebowa, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň H.Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasynyň kitaphanaçysy.

«Gözel gölli halylar», Amanmyrat Saparow.

«Mähir mekdebi», Gülnar Geldimyrdowa.

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Zehinli ýaşlaryň taslamalary», Agageldi Italmazow.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Harby zenanlar bäsleşdiler», ýörite habarçy.
 3. Näzik kalplaryň joşguny», Guwanç Mämiýew.
 4. Bahar Akýaýlada başlandy», Kakamyrat Rejebow.
 5. Ykdysady habarlar: «BirŽa täzelikleri», (TDH).

«Mugallymlar» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Tutumly işlere badalga», Serwi Mämmetgeldiýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby.
 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Bilim portalynyň hyzmatlary», Dursunbibi Kakabaýewa, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy, maýor.

«Bilimi güýçlileriň bäsleşigi», Akbegi Çaryýewa, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň bölüm başlygy.

«Döwrebap iş – oňat netije», Arzygül Ýakubowa, Farap etrabyndaky ýöriteleşdirilen 5-nji orta mekdebiň mugallymy.

« Dil bilen dünýäni gezer», Ogultagan Täçgulyýewa, Balkanabat şäherindäki 16-njy orta mekdebiň iňlis dili mugallymy.

 1. Ykdysady habarlar: «Hyrydarly harytlar», Suhanberdi Allajaýew, Wekilbazar etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Başlangyçlar täze mazmuna eýe bolýar», Dünýä Garlyýewa, Mary şäherindäki iňlis dili we ynsançylyk ugurlary okuw dersleriň çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň mugallymy.

 1. Medeni habarlar: «Aşyk Aýdyň pirden rugsat alyp git», Sona Ilmuhammedowa, Aşgabat şäherindäki 4-nji saglyk öýüniň şepagat uýasy.

«Zenanlar Zeminiň ýaraşygydyr», Çarymyrat Garahanow, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň “Türkmenmetbugatüpjünçilik” maddy-tehniki üpjünçilik kärhanasynyň baş hünärmeni.

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy