TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-16.02.2019

«Adalat» gazeti

 

  1. Syýasy habarlar: «Kämilleşdirilýän kanunçylyk – rowaçlygyň möhüm şerti», «Adalat».
  2. Ykdysady habarlar: «Täze internet saýty açyldy», Sähra Jumaýewa.
  3. Medeni habarlar:  «Berekediň açary», Göwher HYDYROWA, Lebap welaýat prokuraturasynyň kazyýet kararlarynyň kanunylygyna gözegçilik bölüminiň başlygy, 2-nji derejeli ýurist.
  4. Edep salamdan başlanýar», Käkilik Garajaýewa.
  5. Kämillik – bu söhbetdeşligiň mazmuny goşa kämillige — ajaýyp heýkellere we ussat heýkeltaraşa gönükdirilendir», söhbetdeşligi taýýarlan Aşyrmät Garly.

«Edebiýat we sungat» gazeti

  1. Çeper döredijilik: Hekaýa: «Zöhre ýyldyzy», Sona Ýazowa, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

Goşgular: «Goja balykçynyň aýdymy», Nurgözel Gozlyýewa.

  1. Medeni habarlar:  « “Sazy Weli Muhadowyňky” », Bagtygül Seýitkulyýewa, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň ýokary derejeli mugallymy.

« “Böwenjik” çagalaryň arasynda», ýörite habarçy.

«Ýüreklere ýol salýan “Türkmen owazy” », Myrat Hudaýgulyýew.

«Ene keşbine siňen Ene», Ýazbibi Annagurbanowa.

«Bagt mukamyn çalýar dutar», Meretgylyç Ýagmyrow.

«Aýdym-sazly agşam geçirildi», Nuraly Rejepow, Daşoguzyň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň talyby.

    «Ene keşbine siňen Ene», Ýazbibi Annagurbanowa

 

                              «Mugallymlar» gazeti

  1. Medeni habarlar: « “Paýhas çeşmesi” kitabynda balykçylyk, awçylyk barada», Toplan Gyrmyzy Maşadowa, Türkmenbaşy şäherindäki ýöriteleşdirilen 10-njy orta mekdebiň taryh mugallymy.

«Mertebeli zenan»,  Üzümgül Bäşimowa, Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutynyň uly mugallymy.

«Zehin eleginde zerlenen sözler», Gözel Seýidowa, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň mugallymy.

 işgär.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Sözleýiş ussatlygyny kämilleşdirmek», Sähragül Janmämmedowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle