JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda -28.01.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Zenanlar birleşiginiň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň merkezi edaralarynyň mejlisleri», (TDH).

«Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi», (TDH).

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Ikinji asyra gadam basan esger», Welmuhammet Galandarow.

«Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar», ýazga geçiren Muhammet Bekgiýew.

«Asudalygyň baýramy», Mukam Muhamow.

«Ýekegowak ýaşaýyş toplumy», Ejegyz Çaryýewa, Türkmenistanyň at gazanan Žurnalisti.

«Biznes reklama» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: Telekeçilik: « “Batly gadamyň” aýgytly ädimleri; Sowadyjy ammarlar işläp başlady», Şamyrat Muhammetgurbanow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň Žurnalistika hünäriniň talyby.
 2. Beşirde bişýän kerpiçler; Öndürýän önüminiň göwnejaýlygy bilen meşhur bolýar “Miras baýlygy” », Sülgün Bazarowa, Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.
 3. “Röwşen” aýakgap – dünýä ülňülerine bap», Jahantäç Öwezowa, «Mawy yşyk» başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyby.
 4. “Türkmen şöhläniň” täze önümleri», Süleýman Haýdarow, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Sungat» studiýasynyň talyby.
 5. “Hilalyň” mebel önümçiligi», Enejan Dolaýewa, TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň esasy hünärmeni.
 6. Hususyýetçilikde azyk önümçiligi», Begenç Annaýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Sungat» studiýasynyň reŽissura hünäriniň talyby.
 7. Çeper döredijilik: Goşgular: «Ýaşlygyň bir bahary; Ugratmak; Ähli zat öňdedi; Rugsat; Ýalňyz nar; Bag; Köneçil; Gamçynyň yzlary; Alabahar; Bahar; Armanyň ýok…», Atajan Annaberdiýew.

«Guş diliniň terjimesi», Orazmyrat Myradow.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Uly sahnada – Osaka», Serdar Hojageldiýew, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.
 2. Finalda Jokowiç-Nadal; «Copa America»-nyň bijeleri çekildi», Mätgurban Mätgurbanow.

«Gyşky transforuň gyzgyn täzelikleri», Babajan Babahanow, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Dünýäniň täsin ýollary», Maýa Apbaýewa, Žurnalist.

«Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi», (TDH).

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Täsirli kompozisiýa», Şeýda Gurbanowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

«Okuw ýylynyň birinji ýarymy jemlendi», Annanazar Mämiýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy.

«Üçburçlugyň meýdany bilen baglanyşykly meseleler», Güljahan Garlyýewa, Magtymguly adyndaky TDU-nyň mugallymy.

 1. Medeni habarlar: «Ähli göwünleriň şahyry», Atamyrat Şagulyýew, mirasgär.

«Söz manysyn aňar bolsaň», Maýsa Şükürowa.

«Bereketli toprak» gazeti

 1. Oba-hojalyk ulgamyndaky habarlar: «Dowarlaryň gyşladylyşy», Guwanç Agamyradow, TYA-nyň Maldarçylyk we weterinariýa institutynyň uly ylmy işgäri.

«Agaçlary sapmak arkaly köpeltmegiň usullary», Ogulgurban Abylowa, hünärmen.

«Nohudyň täze sorty», Allamyrat Rozyýew, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň Oba hojalyk ylmy-barlag institutynyň «Ot-iýmlik we kösükli däneli ekinleri» bölüminiň müdiri, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty.

 1. Medeni habarlar: «Sarahs galasy», Bahar Jepbarowa, TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgäri.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri