TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-13.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Mejlisi», (TDH).
  2. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH).
  3. Sport we syýahatçylyk habarlary:  « «Aziýanyň çagalary – 2019» oýunlarynda ýaryşlar dowam edýär», (TDH).

«Mugallymlar» gazeti

  1. Medeni habarlar: «Nanyny aýan aşa ýeter, donuny aýan – toýa», Merjen Durdyýewa, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymy.

«Türkmen haly gölleriniň taryhy», Mähri Perdeliýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň arheologiýa we etnologiýa kafedrasynyň mugallymy.

«Çeper edebiýatyň terbiýeçilik ähmiýeti», Güljahan Gurbanmyradowa, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň uly mugallymy.

«Guşuň nesihaty», taýýarlan Muhammet Nurmuhammedow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Kitap dostdur, asla gama batyrmaz», Dürli Aşyrowa, Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň uly ylmy işgäri.
  2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Yhlas ýerine düşýär», Rahat Begençowa, Çärjew etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary.

«Okuwçylaryň ukyp-başarnyklaryny ösdürmek», Seýran Seýitmämmedow, Serdar etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň mugallymy.

 

«Türkmen dili» gazeti

  1. Çeper döredijilik: Hekaýa: «Sowgat», Akmaral Weliýewa, «Türkmen dili» gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi.
  2. Medeni habarlar: «Sardoba», Ýolaman Gurbanow, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mugallymy.

«Tutanýerlilik; Ýaýsyz ok bolarmy ýa-da oksuz ýaý?»,  Hytaý dilinden terjime eden Mähriban Gelenowa, Türkmenistanyň

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň

mugallymy.

«Türkmen öýüniň bezegi», Gülaýym Gylyjowa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri.  

«Wagt aňladýan sözler hakynda», Nurgeldi Tuwakow, kiçi ylmy işgär.

«Tehnika – daýhanyň daýanjy», Gülälek Öwezowa.

Jemgyýetçilik habarlary: «Kämilligiň röwşen ýolunda», Merdan Gurbanow, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky InŽener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabady sapary

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle