TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmenaragatnaşyk» Agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Türkmenaragatnaşyk» Agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, «Türkmenaragatnaşyk» Agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi 2023—2024-nji okuw ýylynda mekdebimize okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň aprel aýynyň 28-ne sagat 10:00-dan sagat 15:00-a çenli  «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlara okuw mekdebimize girmegiň tertibi, talap edilýän resminamalar, okuwlaryň guralyşy, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri, taýýarlanýan hünärler barada giňişleýin maglumat berler.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Esgerler köçesiniň 68-nji jaýy,

habarlaşmak üçin telefon belgimiz: 34-58-00; 34-69-59.

Elektron poçtamyz: politehnikum@online.tm.

Elektron saýtymyz: politehnikum.edu.tm

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:“Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle