TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:“Açyk Gapylar 2023”

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Halkara ynsanperwer  ylymlary we ösüş uniwersiteti   2023 — 2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 6-njy maýynda sagat 15.00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek babatdaky özgertmeleriniň uniwersitetde durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, öwredilýän hünärler, okuwlaryň guralyşy, döwrebap tehnologiýalar esasynda enjamlaşdyrylan okuw we kompýuter otaglary, talyplaryň ylmy we medeni gurnaklary, aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşy, talyplaryň sport bilen meşgullanyşy, dil öwreniş bölüminiň işleri, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Biziňsalgymyz: Aşgabat şäheri,1958 köçe

(Andalyp), 169-njy jaý.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-85-42; 39-85-13; 39-85-40; 39-85-43; 39-85-28; 39-85-29.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

Teswirle