TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­gerle­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­la­ry we ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge      is­leg  bil­dir­ýän­le­ri  2023-nji ýy­lyň 6-njy we 13-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da    «AÇYK GA­PY­LAR»  gü­nü­ne        ça­gyr­ýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky özgertmeleri­ň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, uniwersitetde öwredilýän hünärler, döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze binalar,
okuw, internet, lingafon otaglary, ylmy-barlag we okuw merkezleri, muzeýler, sport klubunyň işi, talyplaryň ýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler. Şeýle hem olar okuw mekdebiniň durmuşy baradaky wideofilme, aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlaryna, fakultetler tarapyndan taýýarlanan sergilere tomaşa
ederler.

Uni­wer­si­te­tiň sal­gy­sy:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň 31-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 94-67-30, 94-67-05.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle