TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Jemgyýetde ýaş alymlaryň orny

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ylym-bilim gurşawynda we jemgyýetde ýaş alymlaryň tutýan orny berkidilýär.Ýurtda ylmy ösdürmegiň, ýaşlary goldamagyň we milli kanunçylygyň ýörelgelerine laýyklykda ýaş alymlaryň täze nesli ýetişýär. Şonuň...

Döwletde ýaşlaryň orny

Türkmenistanda ýaş raýatlaryň ösüşine, bilim, hünär derejesine, iş we durmuş üpjünçiligine, sosial goraglylygyna we geljegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurtda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa...

Hojalyk hasaplaşygyna geçiriljek ýokary okuw mekdepleri

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdeplerini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek baradaky teklip hödürlendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. Döwlet Baştutanymyzyň tölegli esasda...

Açyk Gapylar : Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty şu ýylyň 23-nji aprelinde we 14-nji maýynda sagat 15.00-da 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta...

Orta mekdeplerde italýan dili öwrediler

Täze okuw ýylyndan başlap, Türkmenistanyň çägindäki orta mekdepleriň käbirine italýan dili dersi giriziler. Bu barada Türkmenistanyň bilim işgärleriniň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen maslahatynda habar...

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary tamamlandy

Şu ýyl Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine 14 müň 337 talyp kabul edilmegi göz öňünde tutuldy, bu geçen ýylkydan 2 müň 95 adamyň köpdüginden habar berýär. Orta hünär...