TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-11.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmen – Eýran gatnaşyklary: dostluk, doganlyk, ygtybarly hyzmatdaşlyk», Seýed Mohammed Ahmadi, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi.
 2. Ykdysady habarlar: «Täze ýyladyşhanalar – ajaýyp sowgat», ýazga geçiren Aýdo Şekerow.
 3. “Türkmengaz” döwlet konserni “PETROTECH – 2019”-da», Ussa Ussaýew.
 4. Sport we syýahatçylyk habarlary: « “Aziýanyň çagalary – 2019” atly ilkinji gyşky sport oýunlary başlandy», Agageldi Italmazow.
 5. Medeni habarlar:  «Talyplaryň döredijilik üstünligi», Guwanç Mämiýew.

 

«Biznes reklama» gazeti

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Amsterdamda uzak garaşylan gün», Mätgurban Mätgurbanow.

«Iň gowy zähmet hakly – Messi; Tutluşyk “T-Mobile Arena”-da geçer; :El-Klassiko”-da ýeňiji ýok», Tirkeş Ýusupow, Magtymguly adyndaky TDU-yň mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi.

 1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Ýat bolup barýaň; Onunjy planeta», Sadap Muhamowa.

«Ýagsana, ýagyş!; Bagtym», Süleýman Hojanepesow.

«Kaýyllyk; Meňzeşlik; Hasabat», Ysmaýyl Tagan.

 1. Dünýä täzelikleri: «Russiýa. Adama meňzeş robot döredildi; Ukraina. Pawlowniýa ösümliginden bioýangyç; Germaniýa. Ýörite rully “Passet”; Italiýa. “Nutella”-nyň bütindünýä güni; Hytaý. 2018-nji ýylda gurlup gutarylan iň beýik jaýlar; Hytaý. Dünýäde iň çalt tizlikli elektrik motosikl; ABŞ. Arzan hoz aljak bolup, uly utuş gazandy; ABŞ. Alypbaryjysyz alyp çykarlar», sahypany taýýarlan «Biznes reklama» gazetiniň öz habarçysy.
 2. Ykdysady habarlar: « “Maksatly geňeş” bilen üstünliklere tarap…; Senagat önümçiligi ösüşiň dowamly ýolunda», Sülgün Bazarowa, Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

«Halkyň islegini kanagatlandyrýan önümler; Tämizlik – gözellikden nyşan», Begenç Annaýew, Türkmen döwlet Medeniýet institutynyň “Sungat” stusiýasynyň reŽissura hünäriniň talyby.

 

«Mugallymlar» gazeti

 1. Medeni habarlar:  «Halypa mugallymy ýatlap», Çarymyrat Garahanow, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Türkmenmetbugatüpjünçilik» maddy-tehniki üpjünçilik kärhanasynyň baş hünärmeni.

«Üns beriň, bäsleşik!» «Mugallymlar» gazetiniň redaksiýasy.

 1. Dünýä täzelikleri: «Dünýäniň täsin asma ýollary», Maýa Apbaýewa.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabady sapary

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle