TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

geografiýa

Dagyň beýikligi 86 santimetr artypdyr

Hytaýyň we Nepalyň hünärmenleri, planetanyň iň beýik dagy bolan Ewerestiň anyk beýikligini kesgitlemek üçin degişli işleri geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, onuň boýy 8.848 metr we...

Teleýaýlym bäsleşiginiň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri
Angliýada ýaýlyma berilýän “Kim millioner bolmak isleýär” atly bäsleşikde rekord goýan Donald Fear, berlen sowallara dogry jogap berip, 1 million funt-sterling pul baýragyny almagy başardy....

Da Winçiniň syrlary çözlenilýär

vepa
Şu günler şekillendiriş sungatynyň wekilleri dürli döwletlerde dünýä belli suratkeş Leonardo da Winçiniň doglan gününiň 500 ýyllygyny belleýär. Elbetde, bu şanly senä dünýä metbugaty hem...

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty,...

Türkmen metbugatynda- 04.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Şahsy görelde – maksada okgunly nesli kemala getirmegiň esasy». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan. Galyberse-de, baş sahypada hormatly Prezidentimiziň adyna Tailandyň...