TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti

Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni : Gutlag hatlar gelip gowuşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar. Bu barada TDH habar berýär. TDH-niň web saýtynda ýerleşdirilen gutlaglardan mälim bolşy ýaly, Hytaý...

Harby edaralar 7 ýyllyk meýilnama taýýarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda...

Türkmenistanyň saýlawlary geçirmek boýunça topara degişli işleri geçirmek tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk etdi....

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisi dowam edýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Şu gün sagat 12:00-däki  “Watan”...

11-nji fewralda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek babatda degişli Karara gol çekdi. Bu barada...

Içeri işler ministrine täze orunbasar bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda 2021-nji...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda guramaçylyk meseleleri seredildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...

Harby gullukçylara harby atlary dakyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly  Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy  Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan şahsy...