TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aspirantura

Aspirantura:Türkmen milli konserwatoriýasy

           TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGI       Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi...

Aspirantura-doktorantura: arzalaryň kabul edilýän senesi

Aspirantura, doktorantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige gatnaşmak üçin arzalar 2022-nji ýylyň fewral aýynyň 10-yndan 28-ine çenli kabul edilýär. Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary hem-de...

Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärler

vepa
Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige girmek üçin arzalar 2019-njy ýylyň 1-nji martyndan 15-nji martyna çenli kabul edilýär. Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary we alymlyk...

Aspirantura kabul etmegň tertibi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan...

Aspirantura, ordinatura we doktorantura kabul ediljek dalaşgärler

vepa
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow ylym hem-de bilim ulgamyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2019-njy ýylda...