JEMGYÝET

Prokurorlary wezipa bellemek we wezipesinden boşatmak barada

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen,

2-nji derejeli ýurist Muhammetmyrat Gurbanmyradowiç Sapargulyýew Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň prokurory wezipesine,

2-nji derejeli ýurist Rahim Çaryýarowiç Çaryýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Aşyrmyradowiç Nazarow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Kazylar wezipe bellenildi we wezipeden boÅŸadyldy

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri