TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Prokurorlary wezipa bellemek we wezipesinden boşatmak barada

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen,

2-nji derejeli ýurist Muhammetmyrat Gurbanmyradowiç Sapargulyýew Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň prokurory wezipesine,

2-nji derejeli ýurist Rahim Çaryýarowiç Çaryýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Aşyrmyradowiç Nazarow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Kazylar wezipe bellenildi we wezipeden boşadyldy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle