TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Harby gullukçylara harby atlary dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly  Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy  Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary üçin käbir harby gullukçylara nobatdaky harby atlary dakyldy.

Milli Liderimiziň Permanyna laýyklykda,

podpolkownik Röwşen Amanmämmedowiç Aýazowa,

podpolkownik Didar Mälikberdiýewiç Ataýewe,

podpolkownik Şawkatjan Ýakubowiç Atakulyýewe,

podpolkownik Saparmyrat Annamyradowiç Tüýliýewe

polkownik harby atlary dakyldy.

 

Özbegistanyň Garaşsyzlyk gününe gutlag iberildi

Ýene-de okaň

Sankt-Peterburg türkmen talyplaryna garaşýar

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Teswirle