TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kazylar wezipe bellenildi we wezipeden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekti. Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Permanda şeýle diýilýär:

«Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Agöýli Aşyrowiç Aşyrowy Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Dünýägözel Baýramsähedowna Begjanowany Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Ahal welaýat kazyýetiniň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Leýla Myradowna Babaýewany Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Aýjahan Ýagmyrowna Ymamberdiýewany Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Maksat Çaryýewiç Jumaýewi Balkan welaýatynyň Gumdag şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Meýlis Maksatgeldiýewiç Öwezowy Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Maýsa Djumadurdyýewna Metgeldiýewany Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Öwez Agageldiýewiç Esenowy Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Mähriban Allaşukurowna Bagyýewany, ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly.

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Türkmenistanly lukmanlar Türkiýede ejir çekenlere kömek berýär

Özbegistan Türkmenistana “Tiz kömek” awtoulaglaryny iberdi

Teswirle