TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

energetika

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Wladimir Putin iberen gutlag hatynda syýasy, söwda-ykdysady, energetika, ynsanperwer hem-de beýleki...

Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklar ösdüriler

Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyldy. Mejlisiň...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...

Türkmen-türk işewürlik gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Onda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň berýän maglumatyna laýyklykda, Türkmen-türk işewürlik...

Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň birinji ýarymynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada...

Türkmen diplomatlarynyň gününe bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanayşmagyň Watany” ýylynda  hem...

Türkmenistan Hindistany Maýa goýum Gaznasyna gatnaşmaga çagyrdy

Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary...

Ýaponiýanyň ilçisi resmi taýdan işe girişdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy....

Halkara maslahat: Türkmenistan global gaz bazarynyň möhüm ýurdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahaty öz işine başlady. “Türkmengaz”  hem-de “Türkmennebit” döwlet...

Türkmenistan bilen BAE energetika hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiniň üçünji mejlisi wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, emirlikleriň...