TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan dürli derejedäki futbol ýaryşlaryny kabul etmäge taýýar

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza sapar bilen Halkara Futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino bilen paýtagtymyz Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjiginiň Olimpiýa stadionynda duşuşdy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, duşuşykda Türkmenistan bilen FIFA-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary we Türkmenistanda futboly ösdürmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyndaky duşuşygyny ýakymly ýatlaýandyklaryny bellediler.

Türkmenistanyň Prezidenti FIFA-nyň ýolbaşçysyna Türkmenistanyň futboldaky üstünlikleri barada gürrüň berdi. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy 1992-nji ýylda döredildi we şol ýyl futbol boýunça ýokary liganyň oýunlaryna badalga berildi.

1994-nji ýylda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA-nyň we Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. 1994-nji ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aziýa oýunlarynyň çärýek finalyna çykdy.

Aziýa-2022 atly abraýly halkara ýaryşda Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar milli ýygyndysy üstünlikli çykyş edip, çärýek finala çykandygy belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti FIFA-nyň ýolbaşçysyna Türkmenistanda dürli derejedäki ýaryşlary guramak boýunça teklipleri öwrenmegi teklip etdi.

Şeýle hem duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti FIFA-nyň ýolbaşçysyna Olimpiýa stadiony barada gürrüň berdi.

FIFA-nyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti FIFA-nyň nyşanyny, futbol lybasyny we FIFA-nyň futbol topuny ýadygärlik sowgat hökmünde gowşurdy.

FIFA-nyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti bilen netijeli duşuşygynyň bolandygyny belläp, ýaşlara futbola bolan höwesi artdyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýändiklerini belledi. Infantino bu barada tehniki merkezi açmagy ara alyp maslahatlaşandyklaryny belläp, onuň FIFA-nyň tehniki merkezi we akademiýasy hökmünde ýaşlaryň geljekde futbola bolan höwesini artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini belledi.

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle