TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Arkadag” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy. Dostlukly döwletiň Baştutany türkmen topragynda...

Dünýä dolan buýsanjymyz

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20-nji aprelde geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde eden cykyşynda «Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremegine uly goşandy bardyr»...

Hindi kinosynyň ägirdi

Ata Watan Eserleri
Hindi aktýory, kino prodýuseri we syýasatçysy Hindistanyň üçünji uly raýat baýragynyň— “Padma Bhushan”- nyň ýeňijisi Dharam Singh Deol-ýagny, Dharmendra 1935-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Penjabyň Nasrali...

«Halkyň Arkadagly zamanasy»: Halkara gatnaşyklarynda ynamly gadamlar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary döwlet wezipesine girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda: «Biz dünýäniň ähli ýurtlary we  halklary üçin açykdyrys. Olar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji gatnaşan ählihalk çäresi hökmünde uly...

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasyna gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby, Ispaniýanyň Patyşasy Filipp VI we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy

Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy! Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary we deputatlar! Gadyrly watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu belent münberden...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: raýatlarymyzyň hukuklaryny goramak meniň esasy borjum bolar

Şu gün paýtagtymyz Ruhyýet köşgünde geçirilen dabarada resmi taýdan wezipesine girişen Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, bu wezipede nähili işlejekdigi,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary ygtyýarlyklaryny tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, hökümet agzalaryny öz ygtyýarlyklaryny tabşyrýar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hem-de...