Tag : Serdar Berdimuhamedow

HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Daşary işler ministrini kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri Riýad al-Malikini kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Suw çilimi we elektron çilim : bikanun söwdasyna garşy barlyşyksyz göreş

Baş Redaktor
Temmäki önümleriniň, suw çiliminiň guralynyň we şiresiniň, elektron çilimiň bikanun ýollar bilen ýurdumyza getirilmegine, olaryň bikanun söwdasyna we ulanylmagyna garşy barlyşyksyz göreş alnyp barlar. Bular...
JEMGYÝET

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Hormatly daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärleri! Eziz watandaşlar! Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giňden bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli tüýs ýürekden...
SIZDEN GELENLER

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Eziz Watanymyz Türkmenistan özüniň höşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek, dünýäniň dürli halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmek babatda nusgalyk işleri amala aşyrýar.  Biziň ýurdumyz esasy gymmatlyklar...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

30-njy aprelde ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli giň gerimli dabaralar geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda...
HABARLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy....
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Arkadag” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy. Dostlukly döwletiň Baştutany türkmen topragynda...
SIZDEN GELENLER

Dünýä dolan buýsanjymyz

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20-nji aprelde geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde eden cykyşynda «Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremegine uly goşandy bardyr»...
SIZDEN GELENLER

Hindi kinosynyň ägirdi

Ata Watan Eserleri
Hindi aktýory, kino prodýuseri we syýasatçysy Hindistanyň üçünji uly raýat baýragynyň— “Padma Bhushan”- nyň ýeňijisi Dharam Singh Deol-ýagny, Dharmendra 1935-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Penjabyň Nasrali...
SIZDEN GELENLER

«Halkyň Arkadagly zamanasy»: Halkara gatnaşyklarynda ynamly gadamlar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary döwlet wezipesine girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda: «Biz dünýäniň ähli ýurtlary we  halklary üçin açykdyrys. Olar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde ilkinji gatnaşan ählihalk çäresi hökmünde uly...
JEMGYÝET

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasyna gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby, Ispaniýanyň Patyşasy Filipp VI we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy

Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy! Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary we deputatlar! Gadyrly watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu belent münberden...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: raýatlarymyzyň hukuklaryny goramak meniň esasy borjum bolar

Şu gün paýtagtymyz Ruhyýet köşgünde geçirilen dabarada resmi taýdan wezipesine girişen Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, bu wezipede nähili işlejekdigi,...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary ygtyýarlyklaryny tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, hökümet agzalaryny öz ygtyýarlyklaryny tabşyrýar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hem-de...
JEMGYÝET

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ynamly ýeňiş gazanan Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine resmi taýdan girişdi. Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi. Bu gün Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň taryhyna ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we asyrlaryň dowamynda emele...
DÜNÝÄ

Owganystan Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Molla Mohammad Hassan Ahund Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...