Tag : Turkmen English dictionary

JEMGYÝET

Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakyldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň Kararyny dolulygyna ýetirýäris....
BILIM

“Rysgal” gazeti : Makul Sözlük-Akylly sözlük

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hepdelik neşir edilýän “Rysgal” gazetiniň täze sanynda “Makul Sözlük-Akylly sözlük” ady bilen makala neşir edildi. Gazetiň 2022-nji ýylyň 10-nji oktýabrdaky...
SIZDEN GELENLER

Hytaý dili: türki dili bilen fonetik we leksiki meňzeşlik

Baş Redaktor
Halkyň dili diňe bir aragatnaşyk we maglumat ýaýratmak, pikirleri, duýgulary we islegleri aňlatmak üçin serişde bolman, şeýle hem köp taryhy prosesleriň şaýadydyr. Demirgazyk çarwa taýpalarynyň...
TEHNOLOGIÝA

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük indi Rus dilinde! Türkmen, Iňlis, Türk dillerindäki ilkinji online akylly sözlük Makul Sözlük indi Rus dilinde hem hereket edýär. Indi Makul Sözlükden (www.makulsozluk.com) ...
JEMGYÝET

Çagalar üçin “peýdaly oýunlar” : Iňlis, Rus we Türkmen dillerinde

Baş Redaktor
Soňky döwürde mobil telefonlarda oýun oýnamak çagalaryň gündelik durmuşynyň adaty ýagdaýyna öwrülip barýar. Çenden aşa oýun oýnamagyň zyýanlydygyny bilýän ene-atalar  munuň öňüni almak isleseler hem, wagtlaýyn...
TEHNOLOGIÝA

Edep-terbiýe, garyndaşlyk hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Türkmen nakyllaryny  dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda,  Zähmet, hünär,...
TEHNOLOGIÝA

Päk ahlaklylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Nakyllarymyzy  dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda,  Zähmet, hünär, kesp-kär...
BIZNES

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

Baş Redaktor
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan  Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy. Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurt döwletlerinden getirilýän programma önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň tertibini...
TEHNOLOGIÝA

Ýagşylyk-ýamanlyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Ata-babalarymyz tarapyndan döredilen nakyllarymyzy dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda, ...
TEHNOLOGIÝA

At-bedew hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Türkmen nakyllaryny Iňlis dilinde Size ýetirmäge dowam edýäris. Mälim bolşy ýaly Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge...
TEHNOLOGIÝA

Dil, söz hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda...
TEHNOLOGIÝA

Akyl we akyllylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
BILIM

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Baş Redaktor
Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa...
TEHNOLOGIÝA

Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
TEHNOLOGIÝA

Maşgala, är-aýal hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
TEHNOLOGIÝA

Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
TEHNOLOGIÝA

Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary  we Agzybirlik...
TEHNOLOGIÝA

Agzybirlik hakynda Nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Düýn biz Size Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary ýerine bolsak...
TEHNOLOGIÝA

Türkmen Nakyllary Iňlis dilinde : “Makul Sözlük”

Baş Redaktor
Nakyl – adamlaryň asyrlaryň dowamyndaky durmuş tejribesi esasynda dörän pähimdir. Nakyllara baý halklaryň biri türkmen halky hasaplanylýar. “Makul Sözlük” ata-babalarymyz tarapyndan köp ýyllaryň dowamynda döredilen...
TEHNOLOGIÝA

New Ýorka gitmezden, iňlis dilini öwrenmek mümkin!

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenmek üçin New Ýork ýa-da London şäherine gitmek hökmanmy? Şeýle mümkünçilik bar bolsa, onda bu ajaýyp pursadyň hökman netijeli ulanylmalydygy barada hiçkimde şek...