TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

matematika

Amerikada mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2022-nji ýyl üçin...

Harby-deňiz instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren raýatlarymyzy okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildiriş şu tertipde çap edilidir....

Türkmen okuwçylarynyň halkara üstünligi

Ata Watan Eserleri
Gazagystan Respublikasynda 7-12-nji ýanwar aralykda geçirilen matematika, fizika we informatika dersleri boýunça Halkara ders bäsleşiginde türkmen mekdep okuwçylary üstünlikli çykyş etdi. Ozal habar berlişi ýaly,...

Tagtabazar etrabynda täze mekdep guruldy

Tagtabazar etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginiň Oktýabr obasynda täze döwrebap orta mekdep bina edildi. Häzirki wagtda onuň daş-töweregini abadanlaşdyrmak işleri alnyp barylýar. Obanyň bagtyýar nesilleri 2020 — 2021-nji...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Harby-deňiz institutyna okuwa girmäge isleg bildirýänleriň dykgatyna

Ata Watan Eserleri
2020 — 2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň...

Kembrij onlaýn kitaphanasyny dünýä jemgyýetçiligine açdy

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli Kembrij uniwersitetiniň çaphanasy ýokary bilim ulgamy üçin onlaýn formatda kitaplar  taýýarlady. Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň (COVID-19) ýaýramagy bilen Kembrij uniwersiteti öz kitaplary tutuş...

14 ýaşly professor

vepa
Matematika boýunça täsin ukybyň eýesi Ýaşa Asleý dünýäde iň ýaş professor diýlip yglan edildi. Ol häzir häzir Lester uniwersitetinde özünden uly talyplara...

Da Winçiniň syrlary çözlenilýär

vepa
Şu günler şekillendiriş sungatynyň wekilleri dürli döwletlerde dünýä belli suratkeş Leonardo da Winçiniň doglan gününiň 500 ýyllygyny belleýär. Elbetde, bu şanly senä dünýä metbugaty hem...