TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Agageldi ITALMAZOW

«Amazonyň» üstünliginiň syry

Ata Watan Eserleri
«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy hem-de dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos «Business Insider» neşirine beren interwýusynda kompaninyň üstünlikli ädimleriniň esasy syrlarynyň birini müşderileri bilen ýakyn aragatnaşyk...

Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

Ata Watan Eserleri
«Ir turan işinden dynar» diýmegi halaýarys, ýöne ir turmagy halaýarysmy? «Hawa» diýip jogap bermek kyn. Daňdan ― ukynyň iň süýji wagty. Emma endik edinseň, ukynyň...

Faraonyň heýkeli tapyldy

vepa
Müsüriň Giza şäherinde arheologlar gadymy Müsür hudaýy Ptahyň ybadathanasynda geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde meşhur faraonlaryň biri Ramzes II-niň heýkeliniň ýokarky bölegini tapdylar....

“iPhone 13-de” kabel we maglumat geçiriş bölümi bolmaz

vepa
«Apple» kompaniýasy tarapyndan 2021-nji ýylda öndürilmegi meýilleşdirilýän «iPhone 13» telefonynda zarýadlandyryş we maglumat geçiriş bölümi bolmaz. Bu barada «ÐœÐ°cРуморс» habar berýär. Täze smartfon kabelsiz zarýadlandyrylar....

“T-Roc Cabriolet” täze nusgada gelýär

vepa
«Volkswagen» kompaniýasynyň «T-Roc Cabriolet» awtoulaglaryny öndürip başlandygyndan, belki, habaryňyz bardyr. Bu awtoulagyň 2020-nji ýylda öndüriljek nusgalary tassyklandy diýlip, dünýä metbugatynda ýazylýar....

Ýylyň adamy ― 16 ýaşly gyz

vepa
Şwesiýaly 16 ýaşly gyz, howa özgerişligine garşy göreşiji Greta Tunberg ABŞ-nyň «Time» neşiri tarapyndan «Ýylyň adamy» diýlip yglan edildi. Žurnalyň täze sanynyň baş sahabynda ol...

Türkiýedäki Medeniýet günlerinden reportažlar

vepa
Erzuruma «Gyş şäheri» diýýärler. Bu dogry, şäheriň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, bu ýerde bary-ýogy iki-üç aý ýaz gelýär. Ýylyň galan aýlarynda köýnekçe, ýeňil lybasly gezjek gümanyň...

Türkmen metbugatynda- 30.03.2019

vepa
Türkmen metbugatynda – 30.03.2019 «Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Mi¬nistr¬ler Ka¬bi¬ne¬ti¬niň san¬ly wideoa¬ra¬gat¬na¬şyk ar-ka¬ly mejli¬si», (TDH)....

Türkmen metbugatynda- 23.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). «Taryhda pursatlar galýar», Mukam Muhamow. «Prezident maksatnamasy – rowaçlyklaryň mäkäm binýady»,...

Türkmen metbugatynda 29.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Türkmenistan – GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär», (TDH)....