TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 23.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH).
 2.  Taryhda pursatlar galýar», Mukam Muhamow.
 3. Prezident maksatnamasy – rowaçlyklaryň mäkäm binýady», Orazmuhammet Aşyrow, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygynyň orunbasary, fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty.
 4. Jemgyýetçilik habarlary: «Zähmet – bagtyň açary», Gülzada Tursunowa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň kärendeçisi.
 5. Rowaçlygyň ýalkymy», ýazga geçiren Agageldi Italmazow.
 6. Medeni habarlar:  «Eserlerde abadan durmuşyň waspy», Şamyrat Muhammetgurbanow.

«Nesil» gazeti

 1. Çeper döredijilik:  Goşgular: «Gyş günüdi…», Seýran Seýitmämmedow, Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Gyş gijesi; Eziz sähram; Ene hüwdüsi», Amanmyrat Maýew, Türkmenistanyň at gazanan Žurnalisti, şahyr.

«Buýsanç; Ýüpek ýoly; Yşkyňda», Hojageldi Körhanow.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: « “Ahal” indiki tapgyra bir ädim ýakyn», Agageldi Italmazow.

«Sport habarlary», Selim Atagaraýew, talyp.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Halypa-şägirtlik bagty», Berdi Çaryýew, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň mugallymy.
 2. Ykdysady habarlar: «Goýumlar – serişdeleriň esasy çeşmesi», Dünýägözel Tekemyradowa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

«Aýdym-sazly festiwal», Amanbike Babaýewa.

 1. Medeni habarlary: «Asman seýisçiligi», Azat Gylyjow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň uly ylmy işgäri.

«Dal bedew – türkmeniň uçar ganaty», Gülälek Şamanowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

«Seniň ýaşyňda», Jumamyrat Gurbangeldiýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle