TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti: Talyp: 2021

vepa
Hormatly okyjylarymyz! Biz Size ilki bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti baradaky maglumaty ýetirýäris. Yzygiderli tertipde ähli okuw mekdepleri boýunça maglumatlary aýratynlykda Size ýetireris. Ähli...

Ýagşygeldi Kakaýewiň ady Halkara nebit we gaz uniwersitetine dakyldy

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlap, Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda milli Liderimiz Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmagyň maksadalaýyk...

Nebitgaz toplumyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasary bellendi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Myratgeldi Meredowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin bu wezipeden boşatdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...

Halkara nebit we gaz uniwersitetine daşary ýurtly hünärmenler çekiler

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Maslahatyň...

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Nebitgaz işi taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura ýokary bilimden pes bolmadyk...

Halkara nebit we gaz uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri,...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 7-8-nji maýynda «Açyk gapylar» gününi geçirilýär

Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «Açyk gapylar» gününi geçirýär «Açyk gapylar» gününde...

Türkmenistanda antiwirus programmasy döredildi

Türkmenistanly mugalymlar ilkinji türkmen antiwirus programmasyny döretti. Bu barada  “Türkmenistan” gazetiniň 24-nji apreldäki sanynda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymynyň taýýarlan makalasynda aýdylýar. Makalada bellenişine...

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty,...