TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iň gowy reŽissýor

“BAFTA 2022” baýraklary gowşuryldy

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň film we telewideniýe sungaty akademiýasynyň (BAFTA) baýraklarynyň üstümizdäki ýyldaky ýeňijileri yglan edildi. “The power of the dog” iň gowy film we iň oňat...

Kino hepdeligine we kinofestiwala badalga berildi

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabadyň waspy kino sungatynda” atly türkmen filmleriniň kino hepdeligine  hem-de “Aşgabat bahary” atly gysga...

<>barada käbir sowallaryň jogaby

vepa
Öňki agşam dünýäniň iň meşhur film baýragy bolan «Oskar» täze eýelerine gowuşdy. Eýsem, bu baýrak barada nämeleri bilýäris, nämeleri bilemzok? «Oskar akademiýasynyň baýraklary» diýen düşünjäniň...

Oskara dalaşgärler belli boldy

vepa
Dünýäniň iň abraýly film baýragy bolan Oskaryň 2019-njy ýyldaky gowşurylyşyna dalagär filmler hem-de aktýorlar belli boldy. «Neftlix» tarapyndan surata düşürilen «Roma» (Rim) atly film jemi...