TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Goranmak Ministrligi

Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek: 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2022 — 2023-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň tertibi neşir edildi. “Adalat” gazetiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndaky sanynda neşir...

Bäsleşik: tä­ze des­ga­lar top­lu­my­ny gurmak

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­syny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ...

Harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildirişde bellenilip geçilişi ýaly: 1. 2021-2022-nji okuw ýylynda...

Harby-deňiz instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren raýatlarymyzy okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildiriş şu tertipde çap edilidir....

Harby mekdepleri okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň “Türkmenistan” gazetinde harby mekdeplere okuwa kabul edişlik barada bildiriş çap edilipdir. Hususan-da şol bildirişde şeýle diýilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw...

Harby institut okuwa çagyrýar

“Türkmenistan” gazetinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi çap edilipdir. Şoňa laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň...

Harby gulluga ýaramly ýa-da ýaramly däl: Keselleriň sanawyna üýtgetme

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrigi bilelikdäki buýrugy kabul ettiler we bu buýruk bilen Harby gulluga çagyrylmaga degişli raýatlaryň we...

Durmuş otlusy

Ata Watan Eserleri
(hekaýa) «Üns beriň! Üns beriň! Aşgabat─Türkmenabat aralygynda gatnaýan ýolagçy otlusynyň ýene sanlyja minutdan Aşgabat menzilinden ugraýandygyny duýdurýarys. Hormatly ýolagçylar, ýerli-ýerleriňize geçmegiňizi haýyş edýäris!» Myrat otlynyň...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...