TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Ýerli we daşary ýurt syýahatçylyk kompaniýalaryň şertnamalary

Baş Redaktor
Ýerli we daşary ýurt syýahatçylyk kompaniýalaryň şertnamalaryny hasaba almagyň tertibini tassyklandy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň  2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda  çykaran 291-iş belgili buýrugy bilen “Eýeçiliginiň...

Russiýadan Türkmenistan üçin hyzmatdaşlyk teklipleri

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Duşuşygyň...

Üns beriň! Bäsleşikli söwda

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 10-00-da geçirilýär ÜNS BERIŇ! BÄSLEŞIKLI SÖWDA! Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna...

Türkmen alymlary üzärligi briket görnüşine getirdiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlary üzärligiň himiki düzümi, şol sanda jemgyýetçilik arassaçylygy hem-de saglygy goramak çärelerinde tüsseletmek arkaly ulanylanda, üzärlikden tüsse bilen bölünip çykýan...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe  we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2020-nji...

COVID-19 pandemiýasy döwründe durnukly ykdysady ösüş

Onlaýn görnüşde bir tarapdan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Merkezi bankynyň wekilleriniň hem-de beýleki tarapdan, Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen maslahat СOVID-19 pandemiýasy döwründe...

Türkmenistan-ÝB-niň bilelikdäki komitetiniň onlaýn duşuşygy

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň 19-njy mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi. Bu duşuşukda Türkmenistana birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn...

Türkmenistan CAREC duşuşygyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 16-njy iýunynda Aziýa ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk” (CAREC) maksatnamasynyň Milli utgaşdyryjylarynyň onlaýn görnüşinde maslahat beriş mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen...

Ýewropa Bileleşigi bilen onlaýn duşuşyk

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda ÝB – Merkezi Aziýanyň kanunyň hökmürowanlygy boýunça sebitleýin maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen...