TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw jaýlary we harby ýokary okuw jaýlary diýlip aýratynlykda berilýär we käbir ýokary okuw jaýlarynyň hünärleriniň sanawy hem berilýär. Her bir ýokary okuw jaýlarynyň hünärleriniň sanawy özgerip biljegini hasaba alyp, dalaşgärleriniň has giňişleýin maglumaty şol okuw jaýlaryna ýüz tutup alyp biljekdigini ýatlatýarys.

Raýat ýokary okuw jaýlary

 1. Magtymguly adyndaky Тürkmen döwlet uniwersiteti
 2. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller instituty
 3. Halkara nebit we gaz uniwersiteti
 4. Türkmen döwlet binägärçilik we gurluşyk instituty
 5. Тürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
 6. Тürkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty
 7. A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
 8. Тürkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti
 9. Türkmen milli sport we syýahatçylyk instituty
 10. Тürkmen döwlet maliýe instituty
 11. Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
 12. Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti
 13. Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty
 14. Seýdy adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty (Türkmenabat)
 15. Тürkmen döwlet energetika instituty (Mary)
 16. Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz)
 17. Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy
 18. Тürkmen döwlet medeniýet instituty
 19. Тürkmen döwlet konserwatoriýasy

Harby ýokary okuw jaýlary

 1. A.Nyýazow adyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty
 2. Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby instituty
 3. Türkmenistanyüň Milli howpsuzlyk instituty
 4. Türkmenistanyň serhet instituty
 5. Türkmenistanyň harby – deňiz instituty

Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy

Hünärler:

Žiwopis (sahna-dekoratiw žiwopisi, türkmenleriň miniatýur žiwopisi, stanok žiwopisi, filmiň şekiilendiriş çözülşi, monumental žiwopisi); Grafika (stanok grafikasy, kitap grafikasy, plakat, skulptura, dizaýn); Sungat öwreniş (şekilindiriş sungatynyň taryhy we teoriçasy); Gurluşyk we arhitektura (Arhitektur ýadygärlikleriň restawratory, дизайн архитектурной среды); Milli sungat (keramiki sungaty, zergärçilik sungaty, halyçylyk sungaty)

S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Hünärler:

Fizika; Matematika; Himiýa; Biologiýa; Geografiýa; Taryh; Başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýa; Mekdebe çenli bilim we terbiýe; Türkmen dili we edebiýaty; Rus dili we edebiýaty; Iňlis dili we edebiýaty.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Hünärler:

Buhgalter hasabaty we audit; Ykdysadyýet we hojalyk hukuk; Maliýe hukuk; Maliýe; Pul dolanşygy we karz; Salgytlar we salgyt salma; Menejment; Ykdysadyýetde we dolanşykdaky informasion tilsimatlar; Dünýä ykdysadyýeti; Halkara informasion biznesi; Kärhananyň ykdysadyýeti we dolanşygy; Ykdysadyýet we zähmetiň bazary; Marketing; Hiliň dolanşygy; Statistika; Ätiýaçlyndyrma; Döwlet we ýerli dolanşyk; Ilatyň durmuş taýdan üpjünçiligini gurnama; Dünýä maliýe bazary

D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller instituty

Hünärler:

Ýewropa dilleri: Iňlis dili, Nemes dili, Fransuz dili, Ispan dili, Rus dili we edebiýaty;

Gündogar dilleri: Arab dili, Farsi dili, Türk dili, Hindi dili, Hytaý dili, Ýapon dili, Koreý dili

Türkmen döwlet lukmançylyk instituty

Hünärler:

Lukmançylyk işi, Çaga lukmançylygy, Lukmançylyk-öňüni alyş işi, Diş bejeriş, Farmasiýa (dermançylyk),Sport lukmaçylygy, Harby lukmançylygy

 Türkmen milli sport we syyahatcylyk instituty

Hünärler:

Myhmanhana biznesi; Syýahatçylyk biznesi; Sport,Bedenterbiýe

Türkmen döwlet ulag we aragatnşyk instituty

Hünärler:

Ulag we aragtnşyk kärhanalaryň ykdysadyýeti we dolandyryş, tehniki tilsimatlaryň awtomatikasy we dolaşygy, Awtoýollaryň we aerodromlaryň gurluşygy, Köpriler we ulag tonneleri, Demir ýol gurluşygy, Ýol we ýol hojalygy, Köp kanally elektroaragatnaşyk, Awtomatiki elektroaragatnaşyk, Radioaragatnaşyk, Radioýaýlym, Teleýaýlym, Tehniki prosessleriň we önümçiligiň awtomatizasiýasy (poçta aragatnaşygy), Hereket edýän serişdeleriň aragatnaşygy, Awtoulag we awtoulag hojalygy, Awtomatika, Telemehanika we demir ýol ulag aragatnaşygy, Ulaglarda hereketi dolandyrmak we ýük geçirmekligi gurnamak, Suw gämileriniň energetiki desgallarynyň ulanylşy, Gämi sürmek,Uçuş abzallary we dwigateleri tehniki ulanylşy, Awiasion we radioelektron howa gämileriniň tehniki ulanylşy, Howa gämilerini sürmek we hereketlerini dolandyrmak

Türkmen döwlet konserwatoriýasy

Hünärler:

Sazçylyk; Kompozisiýa; Estradanyň sungaty; Tar gurallary; Türkmen sazynyň taryhy we teoriýasy; hora diriýorlyk etmek; Milli gurallar; Üflenip и kakylyp çalynýan gurallar; Bagşy; Türkmen sazy; Fortepiano; Saz mugallymçylygy

Türkmen döwlet medeniýet instituty

Hünärler:

Režissura we teatr öwreniş; Aktýor ussatlygy we sahna dili; Kino we teleradio sungatlary; Halk döredijiligi; Medeni guramaçylyk işi; Medeni gymmatlyklary rejeleýiş; Kıtaphanaçylyk we bibliografiýa işi; Informatika we kitap işi; Muzeý öwreniş we arhıw işi.

Türkmen döwlet energetika instituty

Hünärler:

Energetika ulgamynyň ykdysadyýeti we dolandyrylşy, Tehniki tilsimatlaryň awtomayikasy we dolandyrylşy, Industrial elektronikasy, Ýylylyk elektrik stansiýalarynda ýangyjyň we suwuň taýýarlanşyň tehnologiýasy, maşynlar we metallyň işlenşiniň tehnologiýasy, Elektroenergetik ulgamlar Elektroenergiýa ulgamlary we setleri, Ýylylyk elektrik stansiýalar, Elektropriwod we senagat desgallaryň hem-de tehnologiki enjamlaryň awtomatikasy

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Hünärler:

Biologiýa, Matematika, Amaly matematika; Fizika, Radiofizika we elektronika; Himiýa; Geografiýa, Kartografiýa, Arheologiýa, Meteorologiýa, Ekologiýa, Psihologiýa; Taryh, Politologiýa, Sosiologiýa, Gündogar öwrenilşi; Rus dili we edebiýaty; Türkmen dili we edebiýaty; Iňlis dili we edebiýaty; Nemis dili we edebiýaty; Fransuz dili we edebiýaty; Italýan dili we edebiýaty; Arap dili we edebiýaty; Fars dili we edebiýaty, Hytaý dili we edebiýaty, Türk dili we edebiýaty; Žurnalistika, Teologiýa, Žurnalizm

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Hünärler:

Agronomçylyk; Agrohimiýa we topragy öwreniş; Ösümlikleri goramak; Bagbançylyk, miweçılık we gök ekerançylyk; Ýüpekçilik; Tokaý we seýil bag hojalygy; Oba hojalyk ekınlerınıń seçgısı we tohumçylygy; Weterınar lukmançylygy; Maldarçylyk; Atçylyk; Oba hojalgynyda buhgalter hasaby we audit; Oba hojalygynyń ykdysadyveti; Oba hojalygynda maglumat ulgamlary; Oba hojalygyny mehanizleşdirmek; Melioratıw işlerı mehanizleşdirmek; Ýer ulanyş; Tebigy süýümeri egirmek; Tikinçiliç önümçiliginiń tehnologiýasy; Mata önümçılıgı; Pagtanyń ilkinji işlenilişi; Mıwe – gök ömümlerini gaýtadan işlemek; Et – süýt önümmlerini gaýtadan işlemek; Ösümlik ýagyny öndürme; Dänäni gaýtadan işlemek; Gıdromeliorasiýa; Oba hajalygy (ınžener – mugalllymlary taýýarlamak).

 Türkmen döwlet binägärlik – gurluşyk instituty

Hünärler:

Binägärlik; Senagat we raýat jaý gurluşygy; Ýylylyk, gaz üpjınçılıgı we howa çalşygy;Suw üpjınçılıgı we hapalanan suwlary akdyryş; Awtomobıl ýollarynyń we uçuş meýdançalarynyń gurluşygy; Köprüler we ulag nagymlary; Gurluşyk materıallaryny, önümlerını we konstruksıýalaryny öndürmek; Amaly geodezıýa; Organıkı däl maddalaryń hımıkı tehnologıýasy; Eremesı kyn metal däl we sılıkat materıallaryń hımıkı tehnologıýasy; Maglumatlary ışläp taýýarlamagyń we dolondyrmagyń awtomatlaşdyrylan ulgamlary; Önümçılıgı we tehnologıkı proseslerı awtomatlaşdyrmak; Maglumat – ölçeg tehnıkasy we tehnologıýasy; Mıkroelektronıka we ýaram geçırjılı enjamlar; Maglumat tehnologıýalarynyń programma üpjınçılıgı; Göterıjı,äkıdıjı,gurluşyk,ýol maşynlary we enjamlary; Hımıýa önümçılıgınıń we gurluşyk materıallary kärhanalarynyń maşynlary we apparatlary; Gara metallaryń metalurgıýasy; Metallary basyş bılen ışläp taýýarlamak; Elektrık üpjınçılıgı; Senagat desgalarynyń we tehnologık toplumlaryń elektrohereketlendırılışı hem-de awtomatıkasy; Gurluşyk pudagynyń ykdysadyýetı we dolondyrylyşy; Durmuş, ýaşaýyş – jemegat we şäher hojalygy kärhanalarynda ykdysadyýet we dolondyryş; Gozgalmaýan emläklerıń ekspertızasy we dolondyrylyşy; Logıstıka.

Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Hünärler:

Nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolanşygy, Nebit we gaz ojaklaryny özleşdirmek, Gaz we nebit geçirijileri we gaz we nebit saklaýyş jaýlary taslamalaşdyrmak, gurmak we ullanmak, Açyk dag işleri, Nebitiň we gazyň geologiýasy, Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy, Peýdaly magdanlaryň gorlaryny gözlemek we geologiki ýazgy etmek, Göteriji-ulag, gurluşyk we ýol maşynlary we enjamlary, Nebit we gaz senagatynyň maşynlary we enjamlary, Kompressor we sowadyjy desgallar, Nebiti we gazy gaýtadan işlemek himiýa tilsimaty, Daşky tebigaty goramak we tebigy serişdeleri rejeli ullanmak, Standartlaşdyrma we sertifikatlaşdyrma (himki pudagy).

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

Hünärler:

Halkara žurnalistika,Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa, Halkara hukuk, Halkara ykdysadyýet gatnaşyklary

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Hünärler:

Himiýa we biotehnologiýalar; Metallurgiýa, Maşyn gurluşygy we metallary işläp taýýarlamak; Nanotehnologiýalar we nanoserişdeler; Tebigy ylymlar; Informatika we hasaplaýjy tehnika; Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak; Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamy

 

Daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlar 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime”: Türkmenabat

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle