TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMJEMGYÝET

Amerikada mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2022-nji ýyl üçin “Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy” üçin açyk bäsleşlik yglan edýär. Gatnaşýanlar 2022-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýyndan başlap alty hepdelik maksatnama üçin ABŞ-a syýahat ederler.

Meýilnama kimler gatnaşyp bilerler:

  • Dalaşgärler azyndan 5 ýyl iş tejribeli (doly iş güni), orta mekdeplerde ýa-da bilim merkezlerinde iňlis dili, matematika, tebigy ylymlar ýa-da jemgyýetçilik bilimleri dersleri boýunça mugallymlar bolmaly.
  • 12-18 ýaş aralygyndaky okuwçylary okatmak; goşmaça synp derejelerini okatmaga jogapkär mugallymlar orta ýa-da uly ýaşly mekdep okuwçylaryna iş wagtynyň 50% -den gowragyny sarp eden bolmaly.
  • Maksatnamadan soň bäş ýyllap mugallymçylygy dowam etdirmegi meýilleşdirýän mugallymlar.
  • Meýilnama arza beren wagtynda ýaşaýan ýurtlarynyň raýaty bolmaly.

2022-nji ýyl “Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy” üçin anketalar 2021-nji ýylyň 1-nji maýy, sagat 23:59-a çenli kabul edilýär.

Bu maksatnama boýunça goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümine AshgabatEducation@state.gov elektron salgysy ýüz tutup bilersiňiz.

 

 

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle