TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Los-Anjeles

Dünýädäki iň uly kesilen göwher “Enigma” sergide görkezilýär

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly kesilen göwher, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherinde sergä çykyp başlady. 555.55 karatlyk “Enigma” gara göwheri, “Sotheby’s” -iň auksion öýünde 5 million...

“Chevrolet Silverado EV” tanyşdyryldy

“Chevrolet Silverado EV” “CES 2022” ýarmarkasynyň bir bölegi hökmünde özüni görkezdi. Ulag iň uly batareýa toplumy bilen 650 kilometre golaý aralygy wada berýär. Los Anjelesde...

“Gremmi” baýragynyň ýeňijileri belli boldy

63-nji “Gremmi” baýragy ABŞ-nyň Los-Anjeles, Nýu-Ýork we Neşwil şäherlerinde onlaýn ýagdaýda geçirildi. Bu ýaryşda aýdymçy Beýonse 9 kategoriýada, Teýlor Swift, Roddi Riç we Dua Lipa...

Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson-Roý Jones

Boks sportunda atlary rowaýata öwrülen iki sany beýik, dünýä belli boks türgenleri Maýk Taýson bilen Roý Jones, ring meýdançasyna gaýdyp gelýärler. Muşdaklaryň arasynda bularyň ýaşlary...

Golliwudda yz galdyran aktrisa – Anželina Joli

Hormatly okyjylar – biz sizi kino dünýäsiniň meşhur aktýorlary hem-de aktrisalary bilen yzygiderli tanyşdyrmagymyzy dowam etdirýäris. Ozal, Silwester Stallone, Morgan Friman, Jonni Depp, Çeki Çan...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...

Täze elektrik awtoulagy satuwa çykar

Soňky ýyllarda uly ösüşler gazanýan elektrik awtoulag tehnologiýasynda täze modeller döredilýär. ABŞ-nyň täze kompaniýasy “Rivian” 2018-nji ýylda Los-Anjeles awtoulag sergisinde ilkinji gezek çykyş etdi. Kompaniýa...

<>barada käbir sowallaryň jogaby

vepa
Öňki agşam dünýäniň iň meşhur film baýragy bolan «Oskar» täze eýelerine gowuşdy. Eýsem, bu baýrak barada nämeleri bilýäris, nämeleri bilemzok? «Oskar akademiýasynyň baýraklary» diýen düşünjäniň...