TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ekologiýa

Ylym –  ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp                                     babatda milli ylmymyzyň ösüş derejesine baglydyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  Alym Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ylym-bilim...

Türkmen diplomatlarynyň gününe bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanayşmagyň Watany” ýylynda  hem...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Angliýanyň ekologiýa taýdan arassa topary

BBC teleýaýlymy we BMG guramasynyň “Sport – howany goramagyň tarapynda” atly maksatnamasy bilen bilelikde Angliýanyň milli futbol çempionaty bolan “Premýer-liga” çempionatynda ekologiýa taýdan iň arassa...

5-nji dekabr – Bütindünýä toprak güni!

Watanymyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalary bilen gönüden-göni baglanyşykly bolan ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek meseleleri hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Hormatly...

Türkmenistan sebit we global ekologiýa meselelerine aýratyn ähmiýet berýär

«Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisiniň barşyndaky çykyşynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkmenistanyň ekologiýa ugry boýunça nukdaýnazaryny beýan etdi. Mälim bolşy ýaly, ekologiýa howpsuzlygy «Merkezi...

Türkmenistan bilen Fransiýa kosmos hyzmatdaşlygyny ösdürer

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi. Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada...

Türkmenistan bilen ÝTÖB-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky wekilhanasynynyň ýolbaşçysy F.Türkmenoglunyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga...

6-njy Hazar Sammiti Türkmenistanda geçiriler

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň täzelenen düzüminde mejlisi geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düýn geçirilen mejlisiniň barşynda döwlet...