Tag : ka­liý

SIZDEN GELENLER

Armyt we onuň peýdalary

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeginde ýetişýän dürli miwedir peýdaly ösümliklere baý bolup, türkmen topragynda ýetişýän miweler hem-de dermanlyk ösümlikleri adam bedenine täsirliligi bilen tapawutlanýandyr. Her...
SIZDEN GELENLER

Şugundyryň kesel bejerijilik häsiýetleri

Ata Watan Eserleri
Dün­ýä­de ön­dü­ril­ýän şe­ke­riň 30 gö­te­ri­mi şu­gun­dyr­dan alyn­ýar. Ol di­ňe bir şe­ker al­mak üçin däl, iý­mit hök­mün­de hem giň­den ula­nyl­ýar. De­mir, ka­liý, mag­niý, C we B...
SIZDEN GELENLER

Almanyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir...
SIZDEN GELENLER

   Himiki elementleriň  peýdaly   häsiýetleri

 Sink – aminoturşularyň sintezi we ganyň emele gelmegi üçin jogapkär fermentleriň funksiýasyny sazlaşdyrmak üçin gerek. Bu mikroelement çarşak şekilli mäziň bölüp çykarýan gormonynyň sintezine gatnaşmak...
JEMGYÝET

Dünýäniň iň gymmat baly

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň dag gowagynda ýygnalan “Centauri” atly türk baly dünýäde iň gymmat bal diýlip ykrar edildi. Bu balyň bir kilogramyny satyn almak üçin adamlar 10 müň...
SIZDEN GELENLER

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir. Ýewropa...
BIZNES

Türkmenistan mäş eksportuna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda oba hojalygy önümlerini ösdürip ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Munuň üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.  Üstümizdäki ýylda oba hojalygy öndürijileri üçin ilkinji gezek...
SIZDEN GELENLER

Üzärligiň adam saglygyna peýdasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri” at­ly yl­my-en­sik­lo­pe­dik ki­ta­byn­da türk­men top­ra­gyn­da bit­ýän der­man­lyk ösüm­lik­ler ba­ra­da gym­mat­ly mag­lu­mat­lar be­ril­ýär. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da müň der­de der­man ha­sap­lan­ýan üzär­lik ba­ra­da...