TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mis –

Bank işi  we Aziýa ösüş banky

«Bank» sözi italýan dilindäki «banko» sözünden emele gelip, ol «stol» diýen manyny aňladýar. Gadym döwürde belli bir şahslar adamlaryň toplanýan ýerinde şol stoluň üstünde dürli...

   Himiki elementleriň  peýdaly   häsiýetleri

 Sink – aminoturşularyň sintezi we ganyň emele gelmegi üçin jogapkär fermentleriň funksiýasyny sazlaşdyrmak üçin gerek. Bu mikroelement çarşak şekilli mäziň bölüp çykarýan gormonynyň sintezine gatnaşmak...